Tuesday, 23 July 2024

ފައިސާގައި ޖެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިޔާނާތްތެރިނުވަން: ރިއްފަތު

ރިއްފަތު މިހެން ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ރިއްފަތުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލާގައި މަޖިލީހުގައި ޖަވާބުދާރީ ވެވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.

ރިއްފަތުގެ ވާހަކަތައް ފެއްޓެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ނުސީދާކޮށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުކުރައްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ރިއްފަތު ފުރަތަމަވެސް ފާހަގަކުރެއްވީ "ހިލޭ ސާބަހަށް ބައެއް ރައީސުންނަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވި" ވާހަކައެވެ. އެފަހުން ރިއްފަތު ވަނީ އެ ބޭފުޅާއަށް މޮރިޝަސްގެ ސަރުކާރުން ދިން މެޑަލްއެއްވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ޑޮލަރުލާން ހުޅުވި އެސްކްރޯ އެކައުންޓެއްވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރިއްފަތު މިމޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެއްޓެވުމުން މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ނިޒާމީ ނުކުތާއެއް ނަންގަވާ ވަނީ ބަންޑާރަ ނައިބަށް ވާހަކަދެއްކެވޭނީ ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައަށް ކަމަށާއީ ކުރިން ރައީސްކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށް ވާހަކަ ނުދެއްކެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ އެ ނިޒާމީ ނުކުތާ ބަލައިގަނެ އެގޮތަށް އަމަލު ނުކުރެއްވުމަށް ރިއްފަތަށް ދަންނަވާފައެވެ.

 

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު