Tuesday, 23 July 2024

ޢީދު ފާހަގަކުރަން ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުން ތޮއްޑުއަށް!

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހާއި، އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަހުމަދު ޢީދު ފާހަގަ ކުރުމަށް އއ.ތޮއްޑޫއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެ ކަނބަލުން ތޮއްޑޫއަށް ވަޑައިގެންނުވުމުން އެރަށުގެ ކުދި ބޮޑު ރައްޔިތުން ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. ތޮއްޑޫގައި ވަނީ އީދާއި ގުޅިގެން ޚާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މިއަދު މެންދުރު ބޮޑު ޖާފަތެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމެޖެހިފައެވެ. މިޖާފަތުގައި ރައީސް ޞާލިހާއި، ރަށުގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވާނެއެވެ.

އީދާއި ގުޅިގެން މިއަދާއި މިރޭވެސް ތޮއްޑޫގައި ކުރިއަށްދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ރައީސްގެ ދެ ކަނބަލުނން ބައިވެރިވާނެއެވެ. ޢީދުގެ ތަހުނިޔާ ރައްޔިތުންނަށް ފޮނުވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުވި ޚިތާބުގައި ވިދާޅުވީ އުފާ ފާޅުކޮށް އެކަކު އަނެކަކަށް ތަހުނިޔާ ކިޔައި ހަދިޔާ ބަދަލުކޮށް އުޅުމުގެ ދުވަސްތަކެއް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ދީނުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ ވަރަށް މަތިވެރި އިލާހީ ޙިކްމަތަކަށްޓަކައިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްލާމީ އެއްބަނޑުއެއްބަފާކަން އާލާކުރުމާއި، ޢާއިލީ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމާއި، އިޖްތިމާޢީ މަޞްލަޙަތުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ، ޢީދު ފާހަގަކުރުމުގައި ޙާޞިލުކުރަންޖެހޭ އެންމެ މަތިވެރި މަޤްޞަދުތައްކަަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެ ޢީދާއި އެ ދެ ޢީދުގެ ކުރިން ފުރިހަމަކުރާ އަޅުކަންތަކުންވެސް މި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދޭކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު