Thursday, 18 April 2024

ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގެ 14 މަގަކުން 174 ކާނުމަތި ބަދަލުކޮށްފި

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގެ 14 މަގެއްގައި ހަލާކުވެފައިވާ ކާނުމަތި ތަކުގެ ތެރެއިން 174 ކާނުމަތި ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާންމު ޚިދުމަތްތަކާއިބެހޭ ބައިން މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހަލާކުވެފައިވާ ކާނުމަތިތައް ދެނެގަތުމުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 239 ކާނުމަތި ހަލާކުވެފައިވާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އޭގެތެރެއިން 174 ކާނުމަތި މިހާތަނަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.އަދި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކާނުތަކުގެ ތެރެއިން 65 ކާނުމަތި ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަންވެސް ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އާންމު ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭ ބައިގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހަވާލުވެ ހުންނެވި ކައުންސިލަރ އާދަމް ރަމީޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ކާނުމަތިތައް ބަދަލުކުރި14 މަގަކީ:

– އަމީރު ޢަހްމަދުމަގު (ނަސަންދުރަ ކައިރި)
– ކޮއިމަލާ ހިނގުން (މާލެހިޔާ 2 ކައިރި)
– ބުރުޒުމަގު (ޝަމްރަތު ކައިރި)
– ވައިދެރި ހިނގުން
– ޗާންދަނީ މަގު
– ކަޅުހުރާ މަގު
– އިރުދޭމާ ހިނގުން
– އަބަދަށްއުފާ މަގު
– ލޮނުޒިޔާރަތް މަގު
– ޖަނަވަރީމަގު
– މުތީގޯޅި
– ކާސިންޖީމަގު
– ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު
– ރިންގް ރޯޑް

ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލުން މާލެސިޓީގެ މުނިސިޕަލް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި، މާލެސިޓީގެ މަގުތަކަކީ އަމާން ރައްކާތެރި އަދި ހިތްފަސޭހަ މަގުތަކަކަށް ހެދުމަށްޓަކާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މާލެ އައި ވިލިމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މިހާތަނަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

ނޯޓް: ހުޅުމާލެއަކީ މާލެސިޓީގެ އަވަށެއް އަދި މާލެސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިޙްތިޞާސް ހިނގާތަނެއް ނަމަވެސް ހުޅުމާލޭގެ މުނިސިޕަލް ކަންކަން މާލެސިޓީ ކައުންސިލާއި އަދި ހަވާލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. މާލެސިޓީ ކައުންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތްތަކާއި ސަހަރާގެ މަސައްކަތްތަކެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *