Saturday, 22 June 2024

ރައީސް މައުމޫންގެ ވެރިކަން ނިމި 15 އަހަރުވީ. ކޮބައިތޯ އައި ހެޔޮ ބަދަލަކީ: އެމްއާރުއެމް

ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަން ނިމި 15 އަހަރުވެއްޖެކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން އައި އައި ހެޔޮ ބަދަލަކީ ކޮބައިތޯ ވިދާޅުވެ، އެމްއާރްއެމްގެ ނައިބް ރައީސާ އާމިނަތު ނާދިރާ ސުވަލު އުފައްދަވައިފިއެވެ.
އެމްއާރުއެމް އިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ "ސީއެންއެމް ޓީވީގެ ރިޔާސީ ރޭސް 2023″ ޕްރޮގްރާމްގައި ރޭ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.
ރައީސް މައުމޫނު ވެރިކަން ކުރެއްވީ، ހުރިހާ ބާރެއް އޮވެގެން ނޫ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް، ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީ އައުމަށްފަހު އައި ވެރިކަންތަކުގައި އެބާރު ދޫކޮށްލެއްވިތޯ ސުވާލު އުފައްދަވަމުން ނާދިރާ ވިދާޅުވީ، ކޯޓްތަކުގައި ހިނގާ ޝަރީޢަތްތަކަށްވެސް އިންސާފެއް އައި ތަނެއް ނުފެންނަ ކަމަށާއި ވެރިކަމުގައި ތިބޭ ބަޔަކު ހެޔޮ ނިޔަތުގައި އަދުލުއިންސާފުގެ ދާއިރާ އިސްލާޙްކުރަން އުޅޭ މަންޒަަރު ނުފެންނަކަމަށެވެ.
ރައީސް މައުމޫން ވެރިކަން ހިންގެވީ ޓެކްސްވެސް ނުނަގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައްޔިތުން އުޅެމުންދިޔައީ ހިތް ހަމަޖެހޭ ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ކަމަށްވެސް ނާދިރާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރައްޔިތުން މިކަންކަން ތަޖުރިބާ ކުރެވި، ރައީސް މައުމޫން ހިންގެވި ވެރިކަން މާ ރަގަނޅު ކަމަށް ގިނަ ރައްޔިތުން މިހާރު ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ނާދިރާ ވިދާޅުވިއެވެ.
އަދި އެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) ވުޖޫދުން ފޮހެލުމަށް މަސައްކަތް ކުރީ ހަމައެކަނި އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ނޫން ކަމަށާއި، ސިޔާސީ ބައެއްގެ އަތްތަކެއް ވާ ކަމަވެސް އެ ކަމަނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ

އެޕާޓީގެ އިސް ދެފަރާތެއް ކަމަށްވާ އެމްއާރުއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އާމިނަތު ނާދިރާއާއި، އަދި އެ ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓާ ފާތުމަތު ޝަހީދާ، ރޭ ސީއެންއެމްގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ވިދާޅުވީ، އެމްއާރުއެމް އުވާލުމުގައި ސިޔާސީ ބައެއްގެ ދައުރު އޮތް ކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ޤާނޫނީ ޚިލާފަށް ކަމަށެވެ.

އެމްއާރުއެމް ފޮހެލެެއްވުމުގައި ހަމައެކަނި މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އިލެޝަން ކޮމިޝަނުން ނޫންކަމަށް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން، އެކަމުގައި ސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުމެއް އޮންނާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ނާދިރާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހީދާ ވިދާޅުވީ ޕާޓީގެ ކުރިމަގުގައި މިހާރު އޮތީ އާންމު މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ސުވާލު އުފެދޭ ހިސާބުގައި ކަމަށާއި، މެމްބަރުން ހަމަ ނުވާ ކަމަށްބުނެ ފެބްރުއެރީ މަހު ނޯޓިސް އެއް ދެއްވި ނަމަވެސް އަދަދު ހަމަކުރެވޭ ވަރަށް ފަހުން ވެސް ފޯމު ހުށައަޅާފައިވާ ކަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ފޯމު ހުަށައަޅަމުން ދިޔައިރުވެސް މެމްބަރުން އިތުރުނުވާ ކަމަށް އިލެޝަންއިން ވިދާޅުވެފައިވާތީ އެއީ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވަމުން ދިޔަ ކަމަށާއި އެކަމަކީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޝަހީދާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު މެންނަ ފާހަވި މައްސަލަ ތަކުގެ ތެރޭގަ ހަގީގަތް ނޭނގޭ ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މެމްބަރުން އިލެޝަންއިން އިން ވަކިކުރުމުން ދިޔަ." ފާތުމަތު ޝަހީދާ

ނަދިރާ ވިދާޅުވީ މިގޮތަށް އިލެކްޝަންގެ އަމަލުތައް ހުރުމުން މިނިވަން މުއައްސައެއްގޮތަށް ގަބޫލުކުރަން ފަސޭހަ ނޫން ކަމަށާއި، މިއަދު އެ ކޮމިޝަނަކީ  މިނިވަން ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުން އެގޮތަށް ގަބޫލު ނުކުރާކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އިދަ ޖައްސާލަން އޮންނަ ތަނެއްނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ނާދިރާ ފާހަގަކުރެއްވީ، އެ ތަނުގެ ޒިންމާއަކީ ކުޑަ ޕާޓީ އެއްވިޔަސް ބޮޑު ޕާޓީއެއް ކަމުގައި ވީނަމެސް އެޕާޓީ އަކަށް އެއްބާރުލުންދީ ކުރިއަށް ދިއުން ޙައްޤުތައް ހިމާޔާތްކުރުން ކަމަށެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ޢަމަލުތައް މިހާރު ހުރިގޮތުން މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނެ ކަމާމެދު ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދަނީ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު