Tuesday, 23 July 2024

ދުނިޔޭގައިވާ އެންމެ ދިގު ބުރިޖަކީ ކޮބާ؟

ބުރިޖަކީ ހަމައެކަނި ފެންނަ އޮނިގަނޑެއް ނޫނެވެ. އެއީ، މީހުންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ފަންނުވެރިކަމާއި އަދި އިންޖިނިއަރިންގގެ ކުޅަދާނަ ކަމުގެ ރަމްޒެކެވެ.

Jiaozhou Bay Bridge wallpapers, Man Made, HQ Jiaozhou Bay Bridge ...

ބުރިޖެއް އެޅުމަކީ އެތައް ގޮންޖެހުންތަކަކާއި، ބުރަތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ މަސައްކަތެކެވެ. އެހާމެ ބުރަ، ކަވި މަސައްކަތެކެވެ. ނަމަވެސް، އެއީ ދަތުރުފަތުރަށް އެޅޭ މުހިއްމު ބިންގަލެކެވެ.

Hangzhou Bay Bridge, China - Wander Lord

އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ރަށްތައް ގުޅާލުމަކީ، އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި ޢުމުރާނީ ގޮތުންނާއި، އަދި ޖުމްލަކޮށް މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ނުހަނު ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބި، ތަރައްޤީގެ ފަސޭހަތަކާއެކު އެބައި މީހުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެޅިގެންދާނެ ވަރުގަދަ ބިންގަލެކެވެ.

6 of The Most Amazing Bridges in China That Looks Breathtaking - Gud Story

 

ދުނިޔޭގައިވާ ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ބުރިޖްތަކަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދިގު ބުރިޖްތަކުގެ ލިސްޓަށް ބަލައިލާނަމެވެ.

ޗައިނާގެ ހަންގްޒޫ ބޭ ބުރިޖް

ޗައިނާގެ ހަންގްޒޫ ބުރިޖުގެ ދިގު މިނަކީ 22.2 މޭލެވެ. އެއީ 36 ކިލޯ މީޓަރެވެ. ބުރިޖުގެ ފުޅާ މިނަކީ، 14 މީޓަރު، ނުވަތަ 46 ފޫޓެވެ.

 

 

އެބުރިޖާ ގުޅިފައިވާ ހައިވޭއާއެކު، ހަންގޒޮއޫ ބޭގެ އަނގަމަށްޗަށް ޗައިނާގެ އިރުމަތީ ކޯސްޓަލް ރީޖަންގައި ގުޅާލެވިފައިވާ ބުރިޖެކެވެ.

 

The Hangzhou Bay Bridge in China

 

މި ބްރިޖު ބިނާކޮށްފައިވަނީ "އެސް" އަކުރެއްގެ ބަައްޓަމަށެވެ.

 

hangzhou-bay-bridge, China | Lago pontchartrain, Ponte, Viagem de moto

މި ބުރިޖަށް އަރާނަމަ، ކޮންމެހެންވެސް ކެމެރާއެއް ގެންދަން ހަނދާންކުރަންވާނެއެވެ. އެއީ ބުރިޖުގައިވާ އަޖައިބުކުރުވަނިވި ރީތިކަން ބަލާލައި ފޮޓޯ ނަގާލުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ. އެހެނީ އެބުރިޖު ބިނާ ކުރުމުގައި ތަފާތު ކުލަތައް ރަމްޒުކޮށްފައިވެއެވެ. ބުރިޖުގެ ފެންސްގައިވާ އެކި ކުލަތަކުގެ ސަބަބުން ބުރިޖަށް ޚާއްސަ ރީތިކަމަކާއި ފުރިހަމަކަމެއް ގެނުވައެވެ. ރަތާއި، އޮރެންޖާއި، ރީނދޫ ކުލައާއި، ފެހި، ނޫ، އިންޑިގޯ އާއި ދަނބު ކުލައިން އެ ބުރިޖަށް ޗާލުކަން ގެނުވައެވެ.

Amazing World: Hangzhou Bay Bridge - World's Longest Bridge in the World

މީގެއިތުރުން، ރޭގަނޑު އެ ބުރިޖުން ދަތުރުކުރާނަމަ، މާ ދުރުން ކަނޑާ ދިމާއިން ވިއްސާރަދުންޏެއް (ރެއިންބޯ) އެއް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

When China's 22.1-mile Hangzhou Bay Bridge opened in 2008, it cut the ...

ޗައިނާ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބުރިޖު އެޅުމުގައިވެސް ހަރަކާތެރިވި ޤައުމެވެ. ޗައިނާއަކީ ބުރިޖު އެޅުމުގެ މަސައްކަތަށް އެއް ވަނަ ދޭންޖެހޭ ފަދަ ޤައުމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ޗައިނާއިން ބިނާކޮށްފައިވަނީ ބޮޑެތި ދިގު ބުރިޖުތަކެވެ. މާސިންގާ ކަނޑު ހުރަސްކޮށް، ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއެކު، ޗައިނާއިން ބިނާކުރަމުންދާ ބުރިޖުތަކުގެ އިންޖިނިއަރިންއާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ވަޒަންކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް:

  1. ބުރިޖު އަޅަން އިންޑިޔާ ގެރިތަށްވަރެއްނުވާނެ ތިލަމާލެ ބުރިޖު ނިންމާލީ 72 ގަޑިއިރުން

  2. ރައީސް ޞާލިޙް އަޅުއްވަންފެށި ކުރިޔަށްއޮއި 5 އަހަރުވެސް ވުޖޫދުވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމެއްނެއް ތިލަމާލޭ ބުރިޖު.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު