"ޓްވިޓަރ" ރީބްރެންޑްކުރަނީ

ޒަމާންވީ ލޯގޯ ރިބްރޭންޑްކޮށް، ޓްވިޓަރގެ ބްރޭންޑް ކުރަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް މީސްމީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްގެ ވެރިޔާ އެލަން މަސްކު ދީފިއެވެ.

ހިމެނޭ މަސްކު މިފަދަ އިޝާރާތެއް ދީފައިވަނީ ޓްވިޓަރއާ ވާދައަށް "ތުރެޑްސް" ގެ ނަމުގައި މެޓަރ ކުންފުނީގެ ކުޑައިގެދަށުން ހިންގާ އިންސްޓަރގްރާމްއާ ގުޅިގެން ތަފަތު އައު އެޕެއް ލޯންޗުކުރުމުން އެއަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ލިބިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

"ތުރެޑްސް" އަކީ ޓްވިޓަރއާ ވާދައަށް މެޓާ ޕްލެޓްފޯމްސްއިން ތައާރަފްކުރި ޓެކްސްޓް މެސެޖް ކުރެވޭ އެޕްލިކޭޝަނެއްކަމަށް ފާހަގަވާއިރު، އެއީ ޓްވިޓަރއާ ދާދި އެއްގޮތް ފީޗާރތައް ހިމެނޭ އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ.

"ތްރެޑްސް" ތައާރަފްކުރުމާއެކު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެތައް މިލިއަން މީހުން އެ ޕްލެޓްފޯމަށް ގުޅެމުން އެބަދެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި، ޓްވިޓަރ ދޫކޮށް ގުޅުނު އެތައް ބަޔަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. މެޓަރގެ ވެރިން "ތްރެޑްސް" ސިފަކުރަނީ، އެ އެޕްލިކޭޝަނަކީ ޓްވިޓަރގެ ބަދަލުގައި ރަގަޅު ގޮތެއް ހޯދައިދިނުމަށް ތައާރަފްކުރި އެޕްލިކޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ޓްވިޓަރގައި ހިލޭ ދެމުން އައި ބްލޫ ވެރިފިކޭޝަން ބެޖް، ފައިސާ ދައްކައިގެން ކޮންމެ މީހަކަވެސް ގަނެވޭ ގޮތަށް ޓްވިޓަރ ބްލޫ ސަބްސްކްރިޕްޝަން ތައާރަފުކުރުމަކީ މިފަހަކުން ގެނައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލެވެ.

 

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު