Thursday, 18 April 2024

ޑީއާރްޕީގެ ދަރަނީގެ މައްސަލާއިގައި މައުމޫންއާ ދެކޮޅަށް އެމްޓީސީސީން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ޑީއާރުޕީގެ ދަރަނީގެ މައްސަލައިގައި އެމްޓީސީސީ އިން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާ ދެކޮޅަށް ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައި ނުގަނެ އެ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

މައުމޫން ޑީއާރްޕީގެ ޒައީމް ކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ކުރި ބައެއް ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާ ކަމަށްބުނެ، އެމްޓީސީސީން ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން 2010 ވަނަ އަހަރު ސިވިލް ކޯޓުން އެ ޕާޓީން އެމްޓީސީސީއަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފައިވާއިރު، އެ ފައިސާ ނުދެއްކުމުން އެމްޓީސީސީ އިން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ހުށަހެޅުމުން ޑީއާރްޕީގެ ބޭންކް އެކައުންޓުތަކުން ޝަރީއަތަށް ނަގައިދެވުނީ އެންމެ 2،609 ރުފިޔާއެވެ.

ދަރަނީގެ މައްސަލައިގައި އެމްޓީސީސީން މައުމޫންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލީ ޕާޓީގެ ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާނީ ޕާޓީ އުފެދުނު އިރު ހުރި ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ފަރާތް ކަމަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގަވައިދުގައި ބުނެފައިވާތީ ކަމަށް ބަޔާންކުރަމުންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ މައްސަލައިގައި މިމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމީ ޑީއާރުޕީގެ ދަރަނި ރައީސް މައުމޫން ދައްކަވަން ޖެހިވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ހުކުމް އެމްޓީސީސީން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން އެ ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާ ނިންމެވި ނިންމުމުގައި ބުނެފައިވަނީ، މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅީ ވަގުތު ފާއިތުވި ފަހުން ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަން މިމަހުގެ ނުވައެއްގެ ނިޔަލަށް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް އެމްޓީސީސީން މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ، މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ވުމުން މައްސަލަ ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ފާހަގަކުރައްވައެވެ.

ޑީއާރްޕީ އިން އެމްޓީސީސީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ.

މި ފައިސާ ދެއްކުމަށް ރައީސް މައުމޫންގެ ފަރާތްޕުޅުން އިންކާރު ކުރައްވައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދަރަނި ސާބިތުވެ ޑީއާރްޕީގެ މައްޗަށް ހުކުމެއް އައީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫން ވުޖޫދުވުމުގެ ކުރިން ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރި ކަމެއް ކުރިން ހިނގާފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ނުހިންގޭނެ ކަމަށެވެ.

ހަމައެހެންމެ، ދަރަނި އުފެދުނު އިރު ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ފަރާތަކީ މައުމޫން ނޫން ކަމަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ދަރަނި އުފެދުނު ކަމަށް ބުނާ މުއްދަތުގައި މައުމޫނަކީ ޕާޓީގެ އިސް ފަރާތް ނޫންކަން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ލިޔުންތަކުން އެނގޭ ކަމަށް ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *