ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ނަޝީދު ފޫގަޅުއްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް މިނިވަން ކުރަން މުޒާހަރާއަށް ނުކުންނަވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ކެނޑިޑޭޓް، އިލްޔާސް ލަބީބުގެ ކެމްޕޭނަށް ޏ. ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެން އެރަށު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.
ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ކެމްޕޭނަށް ފަހަކަށް އައިސް ގިނަ ރަށްތަކަށް ދެވުނު ކަމުގައިވިނަމަވެސް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހަށް ތާއީދު އޮތް ރަށަކަށް ނުދެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސެޕްޓެމްބަރު 9 ގަ މި ވެރިކަން ނިމިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
"ރައީސް ޔަމީން ހަމަ މިހާރު ޖެހޭނީ ދޫކޮށްލާން."
ރައީސް ނަޝީދު ހަރުއަޑުން ގޮވާލެއްވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މި ސަރުކާރުން ކުރީގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމާއި ދޭތެރޭ އަމަލު ކޮށްފައިވާ ގޮތަކީ އެއީ އެންމެން ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ވައްކަމުގެ މައްސަލައިގައި 273 މީހުން ހިމެނޭ އިރު، އެމައްސަލައިގައި އެންމެ ބޭފުޅަކު ހިފައި ހައްޔަރުކޮށް، ފަސް އަހަރުވީމާ އެއީ އިންސާފުގެ ގޮތުގައި ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިލްޔާސް ލަބީބަށް ތާޢީދު ހޯއްދެވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ގެންދަވަނީ އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި އެޕާޓީގެ މެނިފެސްޓޯ ހާމަކުރެއްވުމަށް ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު