Thursday, 18 April 2024

ސްޓަރލިންކްއަށް އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތުގެ ލައިސަންސް ދީފި

ސްޓަރލިންކްއަށް އިންޓަނެޓް ޚިދުމަތުގެ ލައިސަންސް މިއަދު ދީފިއެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ލައިސަންސް ދޫކުރި 4 ވަނަ ކުންފުންޏެވެ. ސްޓާލިންކްއަކީ ޓެސްލާ އާއި ޓްވިޓާގެ ވެރިޔާ އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަހުޖަނު، އިލޮން މަސްކްގެ ސްޕޭސްއެކްސް ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތެކެވެ.

ސްޓާލިންކް އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވަނީ ސްޓާލިންކް ސަރވިސަސް މޯލްޑިވްސް އަށެވެ. ސްޓާލިންކް ސަރވިސަސް މޯލްޑިވްސްއަކީ ސްޕޭސް އެކްސް ކުންފުނީގެ ސްޓާލިންކް ޚިދުމަތް ރާއްޖެއަށް ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ލައިސަންސުގެ ލިޔުން ސްޓާލިންކްއާއި ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާއެވެ. ސްޓާލިންކްގެ ފަރާތުން ލައިސަންސް އާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ ސްޕޭސްއެކްސްގެ ސީނިއަރ ޑިރެކްޓަރ ގްލޯބަލް ލައިސަންސިންގ އެންޑް އެކްޓިވޭޝަން ރަޔަން ގުޑްނައިޓްއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރ ޝައުނާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އިންޓަނެޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މިހާރު ހަރަކާތްތެރިވާ 3 ކުންފުނިންވެސް، ރާއްޖެއަށް އައު ޓެކްނޮލޮޖީތައް ގެނައުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގަންނަ މުހިންމު މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ.

ސްޓާލިންކު ޚިދުމަތަކީ ކުޑަ އެންޓަނާއެއް ބޭނުންކޮށްގެން މަހު ފީއެއް ދައްކައިގެން އިންޓަނެޓް ލިބޭ ޚިދުމަތެކެވެ. ސްޓާލިންކް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތާއެކު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދުތަކަށާއި، ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރަށްވެސް ހައިސްޕީޑް އިންޓަރނެޓް ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ މަގު ފަހިވެގެންދާނެކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސްޕޭސްއެކްސްގެ ސީނިއަރ ޑިރެކްޓަރ ގްލޯބަލް ލައިސަންސިންގ އެންޑް އެކްޓިވޭޝަން ރަޔަން ގުޑްނައިޓް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާފަދަ ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދޭކަމަށެވެ.

Image

"މިހާރުވެސް ދުނިޔޭގެ 60 ޤައުމެއްގައި ސްޓާލިންކްގެ ޚިދުމަތް އަންނަނި ދެމުން. މުޅި ދުނިޔެއަށް ޚިދުމަތް ދަނީ ފުޅާވަމުން. ރާއްޖެއަށްވެސް ފުރިހަމަ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދޭނަން." ރަޔަން ގުޑްނައިޓް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް "ކެމް"ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އިލްޔާސް އަޙުމަދު ވިދާޅުވީ، ސްޓާލިންކަށް ލައިސަންސް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާތާ ދޮޅުއަހަރެއްހާ ދުވަސްވެއްޖެކަމަށެވެ.

ޒަމާނީ ޓެކްނޯލޮޖީތައް ތަޢާރަފްކޮށް، ވާދަވެރި މާހައުލެއްގެ ތެރެއިން ހެޔޮ އަގުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަކީ ކޭމްގެ އަމާޒެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ސްޓާލިންކަށް ލައިސަންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގެ ކުންފުނިތަކުގެ އިސް ވެރިންނާއި، ރާއްޖޭގެ ޓެކް ކޮމިއުނިޓީގެ ބޭފުނުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *