Saturday, 15 June 2024
ޑރ، މުއިއްޒު ނ، ވެލިދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި

ގދ.ގައްދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކޮށްދޭނަން: މުއިއްޒު

ގދ.ގައްދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކޮށް އެ ރަށުގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީކުރައްވާނެ ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ގދ.އަތޮޅު ގައްދުއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި ސަޕޯޓަރުންނާ މުޚާޠަބު ކުރައްވައިި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ހަދަން ފަށައި ނުނިމިހުރި ރިސޯޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކޮށް އިތުރު ރިސޯޓުތަކެއް ތަރައްގީކޮށް މި ސަރަހައްދުގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރުމަކީ އިގްތިސާދީ ޕްލޭންގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ގައްދޫއަކީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސަރފިން ޕޮއިންޓެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ސަރފިން ޓޫރިޒަމް ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފުޅާކޮށް އޭގެ ނަފާ އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރާ ކަމަކަށް ހަދައިދެއްވާނެ ކަމަށް މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައްދޫގެ ރައްޔިތުން އެންމެ މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަނީ ސިއްހީ ދާއިރާއިން ހޮސްޕިޓަލެއްގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދެއްވާނެކަމަށް ވެސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީގައްދޫގެ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދާ ގުޅިފައިވާ އެއާޕޯޓް އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށް ތަރައްގީކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު