Thursday, 18 April 2024

51 ނަމެއް ސައުދީގައި ކިޔުން މަނާކޮށްފި

އުފަންވާ ކުދިންނަށް ނަން ކިޔުމުގައި، އިތުރު 51 ނަމެއް ބޭނުންކުރުން ސައުދީޢަރަބިއްޔާގައި މަނާކޮށްފިއެވެ.

ސައުދީޢަރަބިއްޔާގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އުފަންވާ ކުދިންނަށް ނަން ދިނުމުގައި، އިތުރު 51 ނަމެއް ކިޔުން މަނާކުރެއެވެ.

ސަައުދީގެ ސިވިލް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފައިވަނ،ީ އެނަންތައް ކިޔުން މަނާކޮށްފައިވަނީ، އެނަންތަކަކީ ދިނީ އުސޫލުތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑާއި އާދަކާދައަށް ބަލާއިރު، ކިޔުން އެކަށީގެން ނުވާ ނަންތަކެއް ކަމަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

ސައުދީގައި ކުދިންނަށް ކިޔުން މަނާކޮށްފައިވާ ނަންތައް ތިރީގައިވާ ލިންކްއިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

List of 51 names banned in Saudi Arabia – Life in Saudi Arabia

 

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *