ޚަލާސްވެެއްޖޭ ޙަޔާތް – އެޕިސޯޑް 8

ފަޔަށާއި ބޮލަށްވަމުންދިޔަ ތަދުން ބަކުރަށް އެންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އެޅެނީ ވަރަށް ހާލުންނެވެ. ކޮރާޖަހަމުން ޖަހަމުން ކޮންމެފަދަ ހާލެއްގައިވެސް ބަކުރު ބޭނުންވީ އޭނާ އަމިއްލަ ނަފްސަށްވުރެ ބޮޑަށްވެސް އެމީހަކުދެކެ ލޯބިވާ، އޭނާގެ ނަފީސާ، ރާޝިދުގެ އަނިޔާވެރި ވަކިތަކުން ސަލާމަތްކުރާށެވެ. ބަކުރު އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ޤުރުބާންކޮށްފައި ވިޔަސް ނަފީސާގެ ދިފާއުގައި ޖާނާއި މާލުން ފިދާވާން އޭނާ ހުރީ ތައްޔާރަށެވެ. ބަކުރުއައިސް ނަފީސާ އުޅޭ ގޭ ފެންޑާތެރެއަށް ވަދުނުއިރުވެސް ރާޝިދު ހަޅޭފަޅޭޖަހާ އަޑުއިވެއެވެ. އަދި ނަފީސާއަށް ހާނިކަކުރަމުންދިޔަ އިރު ނަފީސާ … Continue reading ޚަލާސްވެެއްޖޭ ޙަޔާތް – އެޕިސޯޑް 8