Thursday, 18 April 2024

ޑިމޮކްރެޓުން ބޭނުންވަނީ "ބަރުލަމާނީ"؛ އަދިވެސް ޕީޕީއެމްއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވޭ

ޑިމޮކްރެޓުން ބޭނުންވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ބަދަލުކުރަން ކަމަށާއި، އެކަމަކު ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ކޯލިޝަނަކާއެކު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އަދިވެސް ނާދެވޭ ކަމަށާއި، އުންމީދު ކުރައްވަނީ އެއްބަސްވެ އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުން ކަމަށް ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ބުނެފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ، ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރޭ ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އިންޓެރިމް ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައެވެ.

ޙަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ، ދެވަނަ ބުރުގައި، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ އާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމަކަށް އަދިވެސް ނާދެވޭ ކަމަށެވެ.

ޑިމޮކްރެޓުން ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނަށް ހުށައަޅާފައި ވަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި އެ ކޯލިޝަނާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ، މިކަމުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްގެންކަމާއި، އެކަމަކު ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން އެކަމަށް ދެކޮޅުހަދާފައިކަމަށް ޙަސަން ލަޠީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޕީޕީއެމް އަކުންވެސް ބޭނުމެއް ނުވި އެއްބަސް ވުމުގައި ސޮއިކުރާކަށް. އަޅުގަނޑުމެން ހުށައަޅާފައި ވާނެ ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުން އާންމުވެސް ކުރަން. އެހެންވީމަ ޕީޕިއެމް އަކުން އެއްބަހެއް ނުވި މިކަންކަމަކަށް."
ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވި އެވެ.
އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އޮންލައިން ވޯޓެއްގެ ނިޒާމުން ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ފެންނަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމެއްތޯ ނުވަތަ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްތޯ ބެލުމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްގެ އާންމު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވޯޓެއް ނެގުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެކަން ކުރައްވަން ތައްޔާރަށް ތިއްބެވި ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިޔަކު ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ހަސަން ލަތީފް ރޭ ވިދާޅުވީ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވީވެސް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރުމުގެ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރަން ކަމަށެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ އެޕާޓީން ރަށްރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ތަކުގައިވެސް ރައްޔިތުންނާ އެ މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ވެރިކަމަށް މި ކުރިމަތިލީވެސް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވަމުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށްވެސް އެކަން ކުރެވިދާނެ ކަމަށް، ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް:

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *