Thursday, 18 April 2024

ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ނުހިނގާތީ، ހައިތަމް އެމްޑީޕީން ވަކިވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މައްޗަންގޯޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު ހައިތަމް އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމްޑީޕީއިން ވަކިވުމަށް، ހައިތަމްގެ ފަރާތުން އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒް އިސްމާއިލަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެ ޕާޓީއާ އޭނާ ގުޅުނީ ރާއްޖެއަށް ހިދުމަތްކޮށް، ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ނިގުޅައި ގަނެވިފައިވާ އެތަކެއް ހައްގުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ފެށި އިންސާފުގެ ދަތުރުގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ޕާޓީގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި، ވަފާތެރިކަމާއި އަމާނަތްތެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް އެތަކެއް މަސައްކަތްތަކެއް މަޖިލީހުގައި ކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ޤަވާއިދާއި ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ދިިރިއުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައާއި، ކޮވިޑް-19 ގައި ފެންމަތިވި ވެންޓިލޭޓަރު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ އާއި އެންޑީއޭ އިސްލާހް ކުރުމުގެ މައްސަލަ އާއި، ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ފަރުވާ ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ  ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެ އަދި ނިޔާވަމުންދާ މައްސަލަ ފަހަގަކުރައްވައި، ހައިތަމްގެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލަތަކަކީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކާއި ގުޅިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައްތަކަށް ވާއިރު، އަދި އެމްޑީޕީއަކީ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީއަށްވެފައި މިކަންކަން އަހަންމިއްޔަތު ކަމެއް ދީގެން އެކަށީގެންވާ ހައްލެއް ހޯދުމަށް އޭނާއަށް ޕާޓީގެ ލީޑާޝިޕުން އެއްބާރުލުމެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

"ވުމާއެކު އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރެވެނީ މި ޕާޓީއަށްވެސް އަދި އަޅުަގަނޑަށްވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ، އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރެވޭ އުސޫލު ތަކެއްނެތް ޕާޓީއަކުން ވަކިވުމެވެ. ވީމާ އަޅުގަނޑު 26 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ގައި އެމްޑީޕީން ވަކިވެއްޖައީމެވެ.".

މަޖިލިސް މެންބަރު ހައިތަމް އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، ދާދި ފަހުން ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މޫސާ ސިރާޖް ވަނީ އެމްޑީޕީން ވެކިވެވަޑައިގެން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *