Wednesday, 22 May 2024

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް، ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް 65 ޝަކުވާ

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް، ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅިގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް 65 ޝަކުވާއާއި ޚިޔާލު ހުށައަޅާފައިވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައި ވާގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓް މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކުރައްވާފައިވާއިރު، މި ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2024 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ގޮނޑީގެ ޢަދަދަކީ 93 ކަމަށެވެ. މިއީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ މަޖިލީހުގެ 87 ދާއިރާއާއި ބަލާއިރު 6 ދާއިރާގެ އިތުރުވުމެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އީސީގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާޢިލް ޙަބީބު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2024 ވަނައަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް އާބާދީ ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓަށް 65 ޝަކުވާ ހުށައަޅާފައިވާކަމަށާއި، ޝަކުވާ ހުށައަޅާފައިވަނީ މާލެ ސިޓީއާއި، އައްޑޫ ސިޓީއާއި، ބ، ލ އަދި ގއ އަތޮޅުގެ ދާއިރާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ޝަކުވާ ހުށައަޅާފައިވަނީ އައްޑޫސިޓީ ފޭދޫ އުތުރު ދާއިރާއަށް ކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން، އެދާއިރާއަށް 44 ޝަކުވާއެއް ހުށައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. ފޭދޫ އުތުރު ދާއިރާއަކީ އަންނަ އަހަރުގެ މަޖިލީހަށް އަލަށް އިތުވެފައިވާ ދާއިރާއެކެވެ.

ޝަކުވާ ހުށައަޅާފައިވާ ދާއިރާތައް

އައްޑޫ ސިޓީ: 7 ދާއިރާއިން – 50 ޝަކުވާ
ލ.އަތޮޅު: 2 ދާއިރާއިން – 3 ޝަކުވާ
ބ.އަތޮޅު: 4 ދާއިރާއިން – 4 ޝަކުވާ
ގއ.އަތޮޅު: 3 ދާއިރާއިން – 6 ޝަކުވާ
މާލެސިޓީ: 2 ޝަކުވާ

ހުށައަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކަށް އަންނަ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޖަވާބުދެއްވާނެކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޢަދަދު އެކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ މައިގަނޑު 2 އުޞޫލަކަށް ބަލައިގެން:

  1. ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީގެ ފުރަތަމަ 5000 މީހަކަށް ނުވަތަ 5000 މީހުން ހަމަނުވާ ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއަކަށް ދެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި.
  2. ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ އާބާދީ 5000 އަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، އާބާދީގެ ފުރަތަމަ 5000 މީހުންނަށްވުރެ އިތުރުވާ ކޮންމެ 5000 މީހަކަށް މެންބަރެއްގެ އުޞޫލުން

މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ގައި އިންތިޚާބުކުރަންޖެހޭ ގޮނޑީގެ ޢަދަދަކީ ޖުމްލަ 93 އެވެ. މިއީ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ތިއްބެވި 87 ދާއިރާއަށްވުރެ 6 ދާއިރާގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަންތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 31 މެއި 2023 ގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އާބާދީއަށް ބަލާ، ކޮންމެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ރަށެއްގެ ނަން އެދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ކިޔައިގެންނެވެ. އަދި އެއްރަށެއްގައި އެއް އިންތިޚާބީ ދާއިރާއަށްވުރެ ގިނަ ދާއިރާ ހިމެނޭނަމަ އެރަށެއްގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކަކަށް ނަން ކިޔާފައިވަނީ ސަމުގާ މިސްރާބަށް ބަލައިގެންނެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިތުރުވާ ގޮނޑިތައް:

• މާލޭ ސިޓީ އަށް 2 ގޮނޑި: ހުޅުމާލެ މެދު ދާއިރާ، ހުޅުމާލެ އުތުރު ދާއިރާ
• އައްޑޫ ސިޓީ އަށް 1 ގޮނޑި: ފޭދޫ އުތުރު ދާއިރާ (ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ)
• މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރިއަށް (ބ. އަތޮޅު) 1 ގޮނޑި: ހިތާދޫ ދާއިރާ (ހިތާދޫ، މާޅޮސް، ދަރަވަންދޫ)
• މާލެ އަތޮޅަށް 1 ގޮނޑި: ހުރާ ދާއިރާ (ހުރާ، ހިންމަފުށި، ގުޅީ)
• ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރިއަށް (ގއ. އަތޮޅު) 1 ގޮނޑި: ކޮލަމާފުށި ދާއިރާ (ކޮލަމާފުށި، ދެއްވަދޫ)

މި ބަދަލާއެކު، އޭދަފުށި، ވިލިނގިލި އަދި މީދޫ ދާއިރާގައި އޮންނާނީ އެ ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ރަށް އެކަނިކަމަށާއި، އަދި ބައެއް އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަމަށްވެސް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަންވެސް ހަބީބު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ނަން، ހުޅުމާލެ ދެކުނުދާއިރާއަށް، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ނަން މާފުށި ދާއިރާއަށް، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ނަން ގުރައިދޫ ދާއިރާ އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ ނަން ފޭދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ނަމަށް ބަދަލުވުން ހިމެނެއެވެ.

ހަބީބު ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 2024 ބޭއްވޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ އޭޕްރީލްމަހުގެ ކުރީކޮޅުކަމަށާއި، އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް ރޯދަމަހާ ދިމާވުން ވަރަށް ގާތްކަމަށާއި، އެއީ ޤާނޫނު އޮތްގޮތުން ދިމާވާ ކަމެއްކަމަށެެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކަށް އާބާދީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ފައިނަލް ރިޕޯޓް ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ޢާންމު ކުުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން، އިންތިޚާބު ބާއްވާނެ ތާރީޚެއް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުން ޢާންމު ކުރުމަށް  މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށްވެސް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ފައިނަލް ވުމުން، އެ ދާއިރާތަކަށް ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ތައްޔާރުކޮށް، އެ ލިސްޓު ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޙިއްސާ ކުރުމަށްޓަކައި، މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ލިސްޓު ދުރާލާ ޢާންމު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *