Thursday, 18 April 2024

އުއްދަނޑިން، އުރަމަތީ ކެންސަރާއި، ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދޭ

ފޮނި ރަހަދޭ އުއްދަނޑިއަކީ ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދާ އެއްޗެކެވެ. ކެއުމަށާއި، އަދި ފަނި ގިރައިގެން ބޯލަންވެސް މީރު އެއްޗެކެވެ.  ހަކުރު އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ އުއްދަނޑިއަކީ، ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ހައްދާ އުޅޭ ބާވަތަކެވެ.

އުއްދަނޑި އުފެއްދުމުގައި އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ ޤައުމަކީ ބްރެޒިލް ކަމަށްވާއިރު، އެޤައުމުން ދުނިޔޭގައި އުފައްދާ އުއްދަނޑީގެ 41 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރާ ކަމަށްވެއެވެ.
Free Man Holding Bike Stock Photo

އެންމެ ފުރަތަމަ އުއްދަނޑި ފެނިފައިވަނީ ދެކުނާއި ދެކުނު އިރުމަތީ އޭސިޔާގެ ޤައުމުތަކުންކަން ތާރީޚީ ފަތްފުއްތަކުން ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ. އައްބާސީ ޚިލާފަތުގައި މިޞްރާއި އަދި އަންދަލުސްފަދަ ތަންތަނަށް އުއްދަނޑި ތަޢާރަފް ކުރިކަމަށް ތާރީޚީ ލިޔެކިޔުންތަކުން ބުދެދެއެެވެ.

އުއްދަނޑިން ލިބޭ ސިއްޚީ ފައިދާތަަކަކީ ކޮބާ؟

  • އުއްދަނޑީގައި ގުލްކޯޒުގެ މާއްދާ ހިމެނެއެވެ. އެމާއްދާގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހަކަތައާއި ބާރު ލިއްބައިދެއެވެ. ކުޅިވަރުކުޅެ ހެލިފެލިވެ އުޅޭ މީހުންނާއި ބުރަ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މީހުން އުއްދަނޑި ބޭނުން ކުރުމުން ހަށިގަނޑުގައި ބާރުޖެހި ހަށިގަނޑުން އުނިވާ ފެން ލިއްބައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.
  • އުއްދަނޑީގައި ނިސްބަތުން "ޕޮޓޭސިއަމް" ގިނައެވެ. އެހެންކަމުން އުއްދަނޑި ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ބަނޑު ސާފުކޮށްދީ ބޮޑުކަމުދިއުމަށް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ.
  • ހުން އަންނަނަމަ، އުއްދަނޑި ބޭނުން ކުރާށެވެ. އެހެނީ، ހުންއައުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ޕްރޮޓީންސް މަދުވެގެން ދެއެވެ. އުއްދަނޑިއަކީ ޕްރޮޓީންސް ގިނަ އެއްޗެއްކަމުން އުއްދަނޑިއަކީ މިކަމަށް އޮތް ޙައްލެކެވެ.
  • އުއްދަނޑިއަކީ މިއީ ހަކުރު ބަލީގެ މީހުންނަށްވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ހަށިގަނޑު ބެހެއްޓުމަށް އެހީވެދޭނެ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ސަމާލުވާށެވެ. ހަކުރު ބަލީގެ ދެވަނަ ވައްތަރު ހުންނަނަމަ، އުއްދަނޑި ކެއުމުގައި ވަކި މިންގަނޑެއް ގެންގުޅެންޖެހޭނެއެވެ.
  • އުއްދަނޑިއަކީ ހިމެނޭ "އަލްކަލައިން" އެއްޗެއްކަމުން ކަމުން، އުރަމަތީގެ ކެންސަރާއި ޕްރްސްޓްރޭޓް ކެންސަރުން ދުރުކޮށްދީ ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރެއެވެ.
  • އުއްދަނޑި ބޭނުން ކުރުމުގެ ކުޑަ ކަމުދާ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް ދިނުމަށް އެހީވެދެއެވެ. އުއްދަނޑީގައި އެކުލެވޭ "އެލްކަލައިން" މާއްދާގެ ސަބަބުން އެސިޑްގެ މިންވަރު ގިނަވެ އެ ނިޒާމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށްދެއެވެ. އަދި އުއްދަނޑި ބޭނުންކުރުމުން ގުރުދާއާއި ކުޑަކަމު ދިއުމުގެ ނިޒާމް ސާފުކޮށްދީ ފަސޭހަކޮށްދެއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *