ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަން އިޢުލާންކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ހޯދަނީ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ،  ކެނދިކޮޅު، ޝާދީވިލާ، ޢުމުރުން 35 އަހަރުގެ ނޫޙް މުހައްމަދު ނައީމްއެވެ.

އެއިޢުލާންގައި ވަނީ މުހައްމަދު ނައީމަކީ އުޅޭ ވަކިތަނެއް ނޭނގުމުގެ ސަބަބުން ތަޙްޤީޤަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓު ރައްދުކުރެވިފައި ނުވާ މީހެއް ކަމަށެވެ. ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ އިޖުރާއަތުގެ ގަވާއިދުގެ 27 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ތަޙްޤީޤަށް ހާޒިރުވުމަށް ވަނީ އަންގައިފައެވެ.

އަދި އޭނާ ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ގަޑިއަކީ މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:00 އަށް ނ. ލަންދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިޢުލާންގައިވެއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު