Thursday, 18 April 2024

ޑރ.ޝަހީމްގެ ފޮތް، "އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން" ނެރެފި؛ އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ހިންގުމާގުޅޭ މުހިއްމު މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު އިސްވެ އުފައްދާވފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ، އިސްލާމިކް އޮގަނައިޒޭޝަން ފޯ ކަލްޗަރަލް އެންޑް ސިވިލައިޒޭޝަން (އައިއޯސީސީ)އިން އިސްނަގައިގެން ލިޔުނު "އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން" ފޮތް ނެރެފިއެވެ. މިފޮތް ނެރެދެއްވާފައިވަނީ މިކަމަށްޓަކައި އެވިޑް ކޮލެޖްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެކޮލެޖުގެ ޗެއަރމަން ޢަބްދުﷲ މުޝްތާޤްއެވެ. މިފޮތުގެ މުސައްނިފަކީވެސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޑރ.ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދުވަނީ ފޮތުގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވާފައެވެ. ޑރ. ޝަހީމް ވިދާޅުވީ، މިފޮތަކީ އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން އަދުގެ މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި އެކިކަންކަމަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ، ޢިލްމީ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭހެން ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތެއްކަމަށެވެ.

ޑރ.ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މިފޮތަކީ މީގެ 5 އަހަރު ކުރިން ދިމާވި ޙާލަތްތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނެވި ދުވަސްވަރު ލިޔުއްވި އެކިއެކި މަޒުމޫނުތައް އެއްކުރައްވާ ލިޔުއްވި ފޮތެއްކަމަށެވެ. މި ފޮތުގައި އެކުލެވޭ މުހިންމު ބައެއް ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި، ޤައުމު ބިނާކުރުމާއި، ދައުލަތް ހިންގުމާއި ވެރިކަން ހިންގުމުގެ އިދާރީ ނިޒާމާއި، ޓޫރިސްޓުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމާއި، އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންގެ މަޤާމާއި، ދީނީ ފަތުވާ ދިނުމުގެ ނިޒާމާއި އެނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމާއި ޖިހާދު ކުރުމުގެ ފަލްސަފާ ފަދަ ބައިތައް ހިމެނެއެވެ.

ހަމައެހެންމެ އިސްލާމީ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކާއި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާ އިސްލާހު ކުރުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް އިސްލާމްދީނުގެ ގިއުގަނޑުގެ ތެރެއިން މިސާލު ނަންގަވައިގެން ޝަހީމް ވަނީ މިފޮތުގައި އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، މިފޮތަކީ އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން އިސްލާމީ ދައުލަތެއް ހިންގުމާއި ގުޅޭގޮތުން އަޅުގަނޑު ލިޔެ އެއްކޮށްފައިވާ މަޒުމޫނުތައް ހިމެނޭ ފޮތެއް ކަމަށާއި، މީގައި ހުންނާނެ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް އުފައްދާ ހިންގާނެ ގޮތާއި، އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީއާއި މިފަދަ އެކި ތަންތަން ހިންގާނެ ގޮތާއި،  އަދި އިސްލާމް ދީނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރާ ތުހުމަތުތަކުން އަރައިގަތުމަށް ދީނީ ނަޒަރަކުން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްވެސް ހިމަނާފައި ހުންނާނެ ކަމަށް ޑރ.ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފޮތް ނެރެދެއްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން އެވިޑް ކޮލެޖްގެ ޗެއަރމަން ޢަބްދުﷲ މުޝްތާޤް ވިދާޅުވީ މުޖުތަމަޢުގައި އެކި މައްސަލަތައް ހުރި އިރު އެކަންކަމަށް ދީނީ ނަޒަރަކުން ޙައްލު ނުގެނެސްދެވިއްޖެނަމަ އޭގެ ނަތީޖާ ނިކުންނަ ގޮތަކުން ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެކަމަށެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތަކަށް މިފޮތުގައި އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައިވާކަން މުސްތާޤް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"ހުރިހާ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ވާހަކަދައްކަވާއިރު އަދި މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި މައްސަލަތަކަށް އެޑްރެސްކުރައްވާއިރު، ދީނީ ނަޒަރަކުން އަދި ޒަމާނީ ވިސްނުމަކުން އެބަޖެހޭ އެކަމަށް އަލިއަޅުވަން. އެހެންނޫންނަމަ އެކި ފިކުރުތަކަށް ވިސްނުން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ވަރަށް ބޮޑަށް." މުޝްތާޤް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް ދީނީ އެކި މަޢުޟޫޢުތަކަށް ގިނަ ފޮތްތަކެއް ލިޔުއްވައި ޝާއިޢުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން މީގެކުރިންވަނީ ރަސޫލުﷲގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ފޮތެއް ނެރުއްވާފައެވެ. އަދި ޑީއެންއޭ ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ޤަރީނާ ތައްޔާރުކުރުމާއި، ޒަކާތް ދެއްކުމުގެ މިޒަމާނުގައި ފެންނަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށް ދީނީ ނަޒަރަކުން ބަލާލާ ލިޔުއްވާފައިވާ ފޮތެއްވެސް ހިމެނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން އަދި ޕަބްލިޝްނުކުރާ ފޮތްތައްވެސް ހުރިކަން ޑރ.ޝަހީމްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ގުޅޭގޮތުންވެސް ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ފޮތެއް ނެރުއްވަން ތައްޔާރުވަމުންދާކަން ޑރ.ޝަހީމްވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އިސްލާމީ ނަޒަރަކުން މިފޮތަކީ މިއަހަރު ޢިލްމު އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ފަރާތުން ނެރޭނެ އެންމެ ފަހު ފޮތެވެ.

ޢިލްމު އިންސްޓިޓުޓްއަކީ ދީނީގޮތުން ޢިލްމުވެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ޑރ.ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު އިސްނަންގަވާ ކުރިއަށްގެންދަވާ ޖަމުޢިއްޔާއެކެވެ.

ރޭގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަހީމް ވަނީ އައު ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެތީ، އައިއޯސީސީގެ ރައީސްކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވާފައިވާކަންވެސް އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *