Tuesday, 18 June 2024

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު އިސްތިޢުފާ ހުށަހަޅުއްވައިފި

ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު އިސްތިއުފާ ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި، އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު އަޙްމަދު ވަނީ، މަޤާމުގައި ހުންނެވި ތިން އަހަރާއި 10 ދުވަހު އެކުގައި މަސައްކަތްކުރި މީހުންގެ އަގުވަޒަންކުރައްވައިފައެވެ. އަދި، ޕްރިޒަންސްގެ މުއައްސަސާ ރަނގަޅުކުރުމަށް މި މުއްދަތުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނުކަން ފާހަގަކުރައްވައިފައިވެއެވެ.

އަޙްމަދު ވަނީ އެންމެ ފަހު ކަމެއްގެ ގޮތުން މާދަމާ ހުރިހާ ޖަލުތަކާއި ކޮމާންޑުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައިފައެވެ.

އަޙްމަދު މުޙައްމަދުފުޅު އެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައި އޭރު އެ މަގާމުގައި ހުރި މުނާޒު ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު