Tuesday, 18 June 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް، ފައިލް ފޮޓޯ

އައު އިދާރީ އޮނިގަނޑާ ގުޅިގެން، އިދާރާތަކުން ސިޓީ ނަންބަރު ޖަހަންވާ ގޮތް އާންމުކުރައްވައިފި

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ސަރުކާރުގެ އައު އިދާރީ އޮނިގަނޑު ތަންފީޡުކުރުމަށްޓަކައި، ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖަހަންޖެހޭ ގޮތް އާންމުކުރައްވައިފިއެވެ.

އަލަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ޗީފް އޮފް ސްޓާފް ސޮއިކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެންނެވުމަކުން އާންމުކުރައްވާފައިވާ ގޮތުގައި، 2023 ނޮވެންބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލު ގެންނެވުމާ ގުޅިގެން، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ލިޔުއްވާ ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖެއްސެވުމަށްޓަކައި، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކަށާއި، އެ ވުޒާރާތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނަށް ހަމަޖައްސަވައިފައިވާ ނަންބަރުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1   ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

28  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

453  އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް

464  ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ

487  މޯލްޑިވްސް ހައިޑްރޯގްރަފިކް ސަރވިސް

25   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

83   އ.ދ ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން

139  އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

27   ޝްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

173  އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

175  ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް

184  މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

185  ދިވެހިރާއްޖެއިން އ.ދ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަންގެ ޖެނީވާ އޮފީސް

186  ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

189  ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

190  ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

481  ޖިއްދާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓް

192  ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

191  ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިމީ މިޝަން

193  ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

194  ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން

488  އެމެރިކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެމްބަސީ

436  ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

467  ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

470  ތައިލެންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ

10   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ

94   މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

133  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން

164  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

434  ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ

212  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް

13   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

478  ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް

454  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް

22   މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

120  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒޭމިނޭޝަންސް

451  ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

461  ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް

476  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން

23   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

182  މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

452  ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

489  ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތް ޑިޕާޓްމަންޓް

449  މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް

101  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް

463  އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް

30   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އޯޝަން ރިސޯސަސް

32   އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

495  އޮފީސް ފޮރ ސިވިލް ރައިޓްސް

142  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

160  ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒު

466  އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް

88   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

459  މިނިސްޓްރީ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

199  ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

482  ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް

141  މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން

465  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯޓްސް

438  މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

203  އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

485  ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ

93   މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް

446  މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބަޔޮސްފިއަރ ރިޒާރވް އޮފީސް

471  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

457  މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

431  މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ

472  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

473  މިނިސްޓްރީ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

430  ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ

222  ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

475  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

218  މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

458  ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

428  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

213  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް

490  ނޭޝަނަލް ޖޮބް ސެންޓަރ

491  މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

492  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް އެނިމަލް ވެލްފެއަރ

493  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް

178  ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން

177  ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް

56   ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ

433  ޤައުމީ އަރުޝީފު

494  މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވަރކްސް

165  ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް:

  1. މުޅި ގައުމު އޮޅުން ބޮޅުން ކޮށް ނުލާ ފިއްޔާ ރަނގަޅު، ސަރުކާރެއް ބަދަލުވިޔަސް ގައުމުގެ ހުރިހާ ތަނެއްގެ ނަމާއި ނަމްބަރު ތައް ބަދަލު ގެންނާކަށް ނުޖެހޭ އެވެ.

  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ދިވެހިބަހަށް ބަދަލުކުރި ނަން ދެވަނަ ދުވަހު އިނގެރޭސި ބަހުން. ކަލޭމެންނަށްވާ ސާބަސް �

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު