Saturday, 13 April 2024

ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމްއާ ދުރަށް!

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްއޫމް ޕީޕީއެމްއިން ވަކިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޗެނަލް 13 ގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީންގެ ޤާނޫނީ ޓީމުގެ ލީޑަރ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު ޖަމީލް އަޙްމަދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސީ ފިކުުރު ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވާނެ ކަމަށެވެ.

 

ތަފްސީލް އަންނަނީ….

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް:

  1. ކޮށްމެއަކަސް ދިވެހި ވެރިކަމުގައި ބަގުޑި ބައްދަން އެއުޅެނީ
    ރައޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާ އަކައްނޫން މައިންބަފައިންގެ ތަރިކަ
    މުދަލުގައި ބައްދަން އުޅޭހެން ބައްދައިގެން ވެރިކަމައް އަރާކޮށްމެ
    މީހަކު ކައިހުސްކޮށްފަ ދޭނެބަޔަކައް ދީފަ ދަނީ މިކަން ރައްޔިތުންނައް އެނގޭނެ ދުވަހެއްނެއް.

  2. ރާއްޖެދުއް އެމްމެވަރުގަދަ ސިއާސީލީޑަރު އަމިއްލަ އެދުމާ ކަދުރު ފާތހުމާގެ ނުފޫޒާޖެހި ސިއާސީހަޔާއްބަނަވެ ތަރިއޮއްސިދަނީ

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *