Saturday, 15 June 2024

ޔާމީންގެ އާ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އާދިއްތައިގައި އެދޭނެ: މަލީހް ޖަމާލް

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް އުފައްދަވަން ނިންމަވާފައިވާ އާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދައަށް އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގައި އެދޭނެ ކަމަށް އެ މަސައްކަތުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ، ރައީސް ޞާލިޙުގެ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ސެނެޓްގެ ކޮންޓްރޯލް ރައީސް ޔާމީނަށް ގެއްލިވަޑައިގަތުމުން، ރައީސް ޔާމީން ސިޔާސީ ޙަޔާތްކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްޓަކަައި، ޔާމީން ރޭ ވަނީ ޕީޕީއެމުން ވަކިވެވަޑައިގެންފައެވެ. އެއަށް ފަހު، އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ރޭ އެ މަނިކުފާނު ފެއްޓެވިއެވެ.

މަލީހު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އާ ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ނަން ރޭ ޔާމީން ފައިނަލް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، ލޯގޯ މިއަދު ހެނދުނު ފައިނަލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު، ޔާމީންގެ ޕާޓީގެ ލޯގޯއާއި ނަން ހާމަކުރާނީ އިދާރީ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށް، ޕާޓީ އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އީސީން ދިނުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ބާރު ޕީޕީއެމުން ކެނޑިފައިވަނީ އެ ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގެ ދައުރުހަމަވުމާ އެކުގައެވެ. މިހާރު އެ ޕާޓީގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރުން ގޮތުގައި ތިއްބެވީ އެ ޕާޓީގެ ދެ ނައިބު ރައީސުން ކަމަށްވާ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ޝިޔާމާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫނެވެ.

ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި، ޔާމީން ގުޅުއްވުމުން ރައީސް ފޯނު ވެސް ނުނަންގަވައި ކަމަށާއި ޕާޓީއާއި ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅާއި އިރުޝާދުފުޅު ނުހޯއްދަވައި ކަމަށް ޔާމީންގެ އިސް ގާނޫނީ ވަކީލު އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު ރޭ ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފައެވެ.

ޕީޕީއެމްގައި ޔާމީންގެ ބާރު ކުޑަވުމުން ރައީސް ޔާމީން އެންމެ ފުރަތަމަ ވަނީ ޕާޓީ ހިންގަން 13 މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލާފައެވެ.

އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ. ޝިޔާމާއި ޣައްސާން އިސްވެ ވަނީ އެ ކޮމިޓީގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވީ މަލީހުގެ މައްސަލަ ބަލައި، އޭނާ ޕީޕީއެމުން ބޭރުކޮށްފައެވެ. މަލީހް ޕީޕީއެމުން ބޭރު ކުރިތާ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން ޔާމީން ވަނީ ޕީޕީއެމް ދޫކުރައްވައިފައެވެ. އެއަށް ފަހު، މިހާރު ގެންދަވަނީ އާ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރެއްވި ނަމަވެސް ޔާމީން އަދިވެސް ހުންނެވީ ޖަލު ހުކުމެއްގައެވެ. އެހެންވެ، ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އެ މަނިކުފާނަށް އަމަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވެ ނޫޅުއްވެއެވެ.

ވ. އާރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން އުފުލި ދެ ދައުވާ ސާބިތުވެ ޔާމީންގެ މައްޗަށް 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު 25 ގައެވެ. އެ ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު ޝަރީއަތް އަދިވެސް ހައިކޯޓުގައި ކުރިއަށް ދާއިރު، ދެން އެ މައްސަލައިގައި އޮންނާނީ ހުކުމް ކުރުމެވެ.

ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓްކަމަށް ވެވަަޑައިގަތް، ރައީސް މުއިއްޒު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި ޔާމީންގެ ބަންދަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވިއެވެ. އެކަމަކު، ޔާމީން އަދިވެސް މުޅިން މިނިވަނެއް ނުވެއެވެ. އެ މަނިކުފާނު މިނިވަން ކުރުމަކީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރިޔާސީ ވައުދެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު