Thursday, 20 June 2024
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް، ފައިލް ފޮޓޯ

ސަރުކާރު ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ސަރުކާރުގެ އެކި ވުޒާރާތަކުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް އިތުރު ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަކީ؛

 1. މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގެ ނައިބު- އިބްރާހީމް ޝާޒް ޙަބީބު، ހ. ޖާވާ
 2. މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްލޭންޑް ސެކިއުރިޓީ އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ނައިބު- އަމާނީ މުޙައްމަދު، މަތިމަރަދޫ. ރޯޒީސައިޑް، ލ.ގަން
 3. މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު- އާމިނަތު ނާޡިމާ، ހ. ފައިންޕާރކް
 4. މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު- އާމިނަތު މާރިޔާ، މ. ހަވާއީ
 5. މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ނައިބު- ޝަޖާޙު ފިރާޤު، ސައުދީމަންޒިލް، ހއ. ބާރަށް
 6. މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު- ޢަލީ ނާޞިރު، ހަވާސާ، ލ. މާބައިދޫ
 7. މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު- ނާޝިމާ ޢަބްދުއްލަޠީފް، މ. ލައިޓުޝެޑޯވ
 8. މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު- އިބްރާހީމް ސުޢޫދު، ބޮޑުކެކުރިމާގެ، ހއ. ބާރަށް
 9. މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ނައިބު- އަޝްހަދު ސަޢީދު، އަބުގަސްދޮށުގެ، ގއ. ދެއްވަދޫ
 10. މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު- ޙަޞްމާ ޙަސަންމަނިކު، ދެރަހަ، ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
 11. މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު- އާމިނަތު ނަމްޒާ، މ. ހަނީކޯމްބް
 12. މިނިސްޓަރ އޮފް ސޯޝަލް އެންޑް ފެމިލީ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު- އާމިނަތު އިސްމާޢީލް، މ. ޗާލޮޓް
 13. މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ، ލޭންޑް އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު- އަޒުހަރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ސީނާޒް، ގދ. މަޑަވެލި
 14. މިނިސްޓަރ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ނައިބު- އިބްރާހީމް ޔާސިރު، ވ. އެލަމް
 15. މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ނައިބު- އާމިނަތު ޝަޝީ، މ. ހާފުސް
 16. މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންފޮމޭޝަން އެންޑް އާޓްސްގެ ނައިބު، މަރްޔަމް ޝިއުނާ، ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް 02-3-160
 17. މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސްގެ ނައިބު- އިބްރާހީމް ފަޔާޟް، މ. މެރީޑްރީމް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު