"ގެޒެޓުކުރި ލިސްޓުގައި ނަން އޮވެއްޖެނަމަ ގޯއްޗާއި ފްލެޓު ލިބޭނެ، ނުޙައްގުން ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާއަކުން އެކަން ބަލާނެ"

މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި ހިންގި ބިންވެރިޔާއާއި، ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތި އަދި ފްލެޓު ލިބޭނެކަމަށް ލިސްޓުގައި އޮތް އެންމެނަށް އެތަންތަން ލިބޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ނުހައްގުން ހޯދާފައިވާނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާއަކުން އެކަން ބަލާނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިކަން ހާމަކުރެއްވީ އިއްޔެ ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމެވި ނިންމެވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ިއިއްޔެ ހަވީރު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، އެއްވެސް މީހެއްގެ އަތުން ގޯއްޗާއި ފްލެޓު އަތުނުލާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރފްލެޓު ނުވަތަ ގޯތި ލިބުނުކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުން ލިބިފައި ނެތްނަމަވެސް، ގެޒެޓުކުރި ލިސްޓުގައި ނަން އޮވެއްޖެނަމަ އެމީހަކަށް އެތަނެއް ލިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ރައީސް ދެއްވިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން އެއްވެސް މީހަކަށް ފްލެޓެއް ގޯއްޗެއް ލިބުނު ތަނަކުން އެ ލިބު ގޮއްޗެއް ނޫނީ ފްލެޓެއް އެމީހެއްގެ އަތުން އަތުނުލާނަމޭ. ރަސްމީކޮށް ގެޒެޓު ކުރެވިފައި އޮވެއްޖެއްޔާ އެއޮތީ އެމީހާއަށް ލިބިފަ. އަދި ލިޔުން ނުލިބިވެސް ހުރެދާނެ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް. ރަޖިސްޓްރީ ނުހެދިވެސް އޮވެދާނެ. އެއީ އަދި އެހެންކަމެއް. އެހެންވީމަ ފައިނަލް ލިސްޓެއް ގެޒެޓު ކުރެވިފަ އޮވެއްޖެއްޔާ އެއޮތީ ސަރުކާރުގެ ނިންމެވުމެއް. ސަރުކާރުގެ ނިންމެވުމެއް އޮވެއްޖެއްޔާ ލިބޭނެ. އެއަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ." ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދިނުން އެބައޮތް ޤަވާއިދަށް ބަދަލެއް ގެނެސްފަ. ދެން އޭގަ ޤާނޫނީގޮތުން ކިހާ ބުރަދަނެއް ހުރި އެއްޗެއްތޯ ޤާނޫނީ ބޭފުޅުން އޭޖީން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާދެއްވާނެ. ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް އެއްވެސް މީހެއްގެ ހައްގެއް އަތެއް ނުލާނަން. އެއަކުނެތް ސުވާލެއް. އެ ވަރަށް ސާފު. ރަޖިސްޓްރީ އޮތްތޯއެއް ނެތްތޯއެއް، ލިޔުން ލިބުނުތޯ ނޫނީ ނުލިބުނުތޯ އެއީ އިދާރީކަމެއް."= ކުރީ ސަރުކާރުން ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދޭ ޤަވާއިދަށް ގެންނެވި ބަދަލާގުޅޭގޮތުންވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ނުގަވައިދުން ނުވަތަ ދޮގު މައުލޫމާތު ދީގެން ނުހައްގުން ހޯދާފައިވާ ތަނެއްނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ މުއައްސަސާއަކުން އެކަން ބަލާނެކަމަށާއި ފިޔަވަޅުވެސް އަޅާނެކަމަށެވެ.

"އެއީ ވަކި ކޭސްއެއް. އޭސީސީން ބަލާނެ ވަކިން. ނޫނީ އެހެންތާކުން ބަލާނެ. އެމީހަކަށް ހުކުމެއްވެސް ކޮށްފާނެ. އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގެ. އެ އެޕްލައިއެއް ނުވާނެ ނޫންތޯ އެންމެންނަކަށް." ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ ސަރުކާރުގައި މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް ހިންގި މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި، 9001 ގޯތި ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ 4000 ފްލެޓު ލިބޭނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއްވެސް ޢާންމުކުރިއެވެ. އެ ލިސްޓުގައި 13 ހާހަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ޝަރުތު ހަމަވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އޭގެ ތެރެއިން 4000 ފްލެޓު ލިބޭނެ މީހުންނަށް ފްލެޓުގެ ލިޔުންވެސް އޮތީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގައި ޤާނޫނީ ގޮތުން ސުވާލު އުފެދޭ ކަންކަން ހުރިކަމަށް ގެދޮރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ވަނީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމުގެ ދަށުން ދޫކުރި ފްލެޓުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައެވެ. އަދި މިމައްސަލަ އޭސީސީއަށްވެސް ހުށަހަޅާފައިވުމުން، އޭސީސީގެ އެންގެވުމަށް ފްލެޓު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.

އޭ.ސީ.ސީން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ތަޙުޤީޤުގެ ތެރެއިން ބެލި ބެލުމުން "ގެދޮރުވެރިޔާ" ސްކީމްގެ ދަށުން ފްލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކެއް ޝަރުތުހަމަވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަމާއި، ފޯމްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓްދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ޔަޤީންކުރެވެން ހުރި ޙާލަތްތަކުގައި އެކަން ކޮށްފައިނުވާކަން ކޮމިޝަނުގެ ތަޙުޤީޤަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް ލިބިފައިވާކަމަށް އޭސީސީންވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *