Wednesday, 22 May 2024

މުސާރަ ބޮޑުކުރާތީ ފާޑުކިޔަނިކޮށް، ރައީސް ރަނގަޅަށް ވައުދު ނުފުއްދާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފި

މުސާރަ ބޮޑުކުރާތީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ކުއްލިއަކަށް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި، ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އެ މަނިކުފާނުގެ ވައުދުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުފުއްދަވާ ކަމަށާއި އެ އިރެއްގައި އޮތް ހާލަތަކަށް ބަލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މަނިކުފާނު ޒިންމާދާރުކުރުވާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓަރީ ގްރޫޕުން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

ހަމައެހެންމެ، މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައި މިވަނީ، މިދިޔަ މަހުގެ 17 ގައި ފެށި ސަރުކާރުގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް މަގާމުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އެފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި ނަމަ އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަށް އެކަނި ރައީސް ވަކި ކުރެވޭ ގޮތަށް އެ ޕާޓީން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ގަވައިދު ވެސް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީން މިއަދު މަޖިލީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިއަކު ސުވާލު ކުރުމުން ޕީޖީ ލީޑަރު އަދި އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު (ބިގޭ) ވިދާޅުވީ ޝިފާއު ފާހަގަކުރައްވާފައި ވަނީ އޭނާ ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕީޖީން ކަންކަން ނިންމާނީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ވަގުތާއި ހާލަތަށް ބަލާފައި ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު ވަކިކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެންތޯ ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރުމުން އެކަމަށް ބިގޭ ސީދާ ޖަވާބެއް ނުދެއްވިއެވެ. ބިގޭ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އެންމެ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރާ ކަމަކަށް ޕީޖީގެ ގިނަ މެންބަރުން ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ހިނގާކަމަށާއި، ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް އެ މަސައްކަތް އެގޮތަށް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ހާލަތަށް ބަލާފައި ފިޔަވަޅު އަޅުއްވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ  އެމްޑީޕީއަށް އޮތްއިރު، ޕާޓީން އަދިވެސް ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ވަޒީރަކަށް ރުހުން ދޭކަށް ނުނިންމައެވެ. އަދި ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ބައެއް މެންބަރުން އަންނަނީ ދެމުންނެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *