ނޫސް މަޖައްލާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން ހުއްޓައެއް ނުލާ: ވަޒީރު

ނޫސް މަޖައްލާތައް ދަފްތަރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ވަހީދު (އަސްވާޑު) ދޮގުކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައި ޚަބަރުތައް ގެނެސްދެމުން ދިޔަ ދެ ވެބްސައިޓެއް ބްލޮކް ކުރި މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށް ރޭގެ ވަގުތެއްގައި ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ނޫސް މަޖައްލާތައް ރެޖިސްޓްރީ ކުރުން ހުއްޓާލިކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެކަން ދޮގުކުރައްވައި، މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ހިނގަމުން މިދާ ޑިސެމްބަރު މަހު އެކަނިވެސް ހަ ނޫޙަކަށް ރެޖިސްޓްރީ ދީ ހުއްދަ ދޫކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ނޫހަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތުގެ މަރުހަލާ ކުރިޔަށް ދާކަން ފާހަގަކޮށް ވިދާޅުވީ އާދީއްތަ ދުވަހު "މާދަމާ" ގެ ނަމުގައި ހިންގުމަށް ހުށަހެޅި ނޫހަކަށް ހުއްދަ ދިން ކަމަށެވެ.

ވެބްސައިޓުތަކުގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން ވިދާޅު ވަނީ، ރެޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ އެއްވެސް ނޫހަކަށް ހުރަސްއަޅައި ބްލޮކް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބްލޮކް ކުރި މައްސަލައިގައި އަމާޒުވާ ފާޑުކިއުންތަކަށް ސަރުކާރުގެ ޗީފް ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު ޝަހީބް ވިދާޅުވީ ހަބަރު ލިޔާ ކޮންމެ ނޫހަކީ ނޫސް މަޖައްލާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޖާގަ، ސަރުކާރުން ކޮންމެ މީޑިއާއަކަށް ވެސް ދޭނެކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު