ބިން ހިއްކަން ފެށިއްޖެ، ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވިދާޅުވި ފަދައިން ގޯތި ލިބިގެންދާނެ: ފަޒުލް

ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވަޢުދުފުޅާ އެއްގޮތަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށްޓަކައި، ހުޅުމާލެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވައި އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި އާބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ފަޒުލް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، ހުޅުމާލެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިކަމަށާއި، ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވި ފަދައިން ގޯތި ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ފަޒުލް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ވެލިފުކެއްގެ މިންވަރު ވެސް އުނި ނުކޮށް، އިތުރަށް ފުރިހަަމަކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ.

ފަޒުލް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ސަރުކާރުން ވަނީ ގުޅިފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢަށްވެސް ބިން އިތުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ. ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު ފެއްޓެވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުވަނީ ނިމުނު ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ގުޅިފަޅާއި ގިރާވަރު ފަޅު ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢު އިތުރަށް ފުޅާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެފަޅުތަކުން ހިއްކެން އޮތް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްކަވާ، ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން އިތުރުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށެވެ.

އަދި ކޮންގްރެސް ޕާޓީއަށް އެމްޑީޕީގެ 13 މެންބަރަކު ސޮއިކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަތުނުލާނެ ކަމަށާއި، އަދި އެ ގޯއްޗެއް ލިބުނު ތަނަކު ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށާއި، އެ ގޯތިތަކުގައި އިމާރާތްކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ފުރިހަމައަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، ލޯނު ސްކީމް ތަޢާރަފްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު