Saturday, 15 June 2024

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު، ސަޢޫދީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު، ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ޑރ. ޢަބްދުލް ފައްތާޙު ބިން ސުލައިމާންގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއްކުރައްވައިފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒުގެ އިރުޝާދު ދެއްވާފައިވާގޮތުގެ މަތިން، ރާއްޖޭގެ ހައްޖު ކޯޓާ އިތުރުކުރެވޭތޯއާއި ރާއްޖޭގެ ޙަޖީން މިނާއާއި ޢަރަފާތުގައި ތިބޭ ތަން ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު ވަނީ މަޝްވަރާކުރެވިފައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު