Saturday, 22 June 2024

ބުއްދި ބޭނުންކުރާ މީހަކުކަމުގައި ވުމަށް ރައީސް މައުމޫން ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންފި

ބުއްދި ބޭނުންކުރާ މީހަކުކަމުގައި ވުމަށް، ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޒް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ވަރަށްގިނަ އާޔަތްތަކުގައި މާތް ﷲ މުސްލިމުން ސިފަ ކުރައްވާފައިވަނީ ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިންގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން، ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ވާންޖެހޭނީ، ބުއްދި ބޭނުން ކުރާ މީހަކު ކަމުގައި ވުމަށް އެމަނިކުފާނު އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

"ކީރިތި ޤުރްއާނުގެ ވަރަށްގިނަ އާޔަތްތަކުގައި މާތް ﷲ މުސްލިމުން ސިފަ ކުރައްވާފައިވަނީ ބުއްދީގެ އަހުލުވެރިންގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމުން، ކޮންމެ މުސްލިމަކުވެސް ވާންޖެހޭނީ، ބުއްދި ބޭނުން ކުރާ މީހަކު ކަމުގައެވެ." ރައީސް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު