Saturday, 15 June 2024

އީސީން ވިދާޅުވަނީ އިންތިޚާބަށް ތަރުހީބު ކުޑަ ކަމަށް، ވޯޓުލާން އަދި ނުކުތީ 3 އިންސައްތަ

މާލޭގެ މޭޔަރުކަމުގެ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ނުކުންނަ މީހުންގެ އަދަދުތައް މަދުކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އިސްމާޢިލް ހަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު މާލޭގެ މޭޔަރުކަމުގެ އިންތިޚާބާ ގުޅޭގޮތުން ސަންގުޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި ހަބީބު ވިދާޅުވީ، ވޯޓުލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ދަނީ އަމާންކަމާއިއެކުކަމަށާއި، ލަސްވެގެންދިޔައީ މާލޭގައި ހުރި މުލަކުގެ ވޯޓު ފޮށިކަމަށާއި، އެ ފޮށީގައި ވޯޓުލުން ލަސްވީ ވޯޓުލާން ފެށުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ނައިސްގެންކަމަށާއި ފެށޭނީ ދެ މީހުން ހާޒިރުވުމުންކަމަށް ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ.

މިހާތަނަށް ބަލާއިރު ވޯޓުލުމަށް ނުކުމެފައިވާ މީހުން އަދަދުތައް ދަށްކަމަށާއި މިހާތަނަށް ނުކުމެފައިވަނީ 3 އިންސައްތަ މީހުންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ވީހާވެސް ގިނަ ވޯޓުލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ ރައްޔިތުން ނުކުމެ ވޯޓުލެއްވުމަށް އޭނާ އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅިފައިނުވާކަމަށާއި މާދަމާގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތުތަކާއި ޖެހެންދެން ކެމްޕެއިންކުރުން މަނާކަމަށްވުމުން އެފަދަ އެއްވެސް އަމަލެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުހިންގެވުމަށްވެސް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި، މިއަދު އިރުއޮއްސޭ ވަގުތާއި ގާތުން ލަސްތަކެއް ނުވެ ނަތީޖާ ހިއްސާކުރެއްވޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު