Saturday, 15 June 2024

ޒުވާނުންގެ ޤައުމީ މަސްއޫލިއްޔަތު

•••✧•✧•✧•✧•✧•✧•✧•✧•••

އެޑިޓަރުގެ ނޯޓް:

ShaheemAli Saeedh

މި ލިޔުމަކީ، މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާރސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު، އެމަނިކުފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢުކުރައްވާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ޑރ. ޝަހީމްގެ ލިޔުއްވުންތައް "ފިޔަ އޮންލައިން" ގައި ޝާއިޢުކުރެވިގެން މިދަނީ އެމަނިކުފާނުގެ އިޒްނައާ އެކުގައެވެ. ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގައި، އެމަނިކުފާނުގެ ލިޔުއްވުންތައް މި ނޫހުގައި ޝާޢިއު ކުރަމުން ގެންދާނަމެވެ. އެހެނީ، އެމަނިކުފާނަކީ އިސްލާމީ ވަޙްދަތު ވަރުގަދަކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޙަޟާރަތު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ގަދައަޅާ މަަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅެއްކަމުން، އެމަނިކުފާނުގެ ލިޔުއްވުންތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.

މި ލިޔުމުގެ އަސްލު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ތިރީގައިވާ ލިންކުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

https://drshaheem.com/5581/

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު