Wednesday, 22 May 2024

ހުކުރު ޚުޠުބާގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ހުކުރު ޚުޠުބާތައް އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގެ ހުކުރު ޚުޠުބާތައް އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް، ޗާޕުކޮށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ މުސްލިމު އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް ލިބޭނެ ގޮތް މިހާރު ހަމަޖއްސާފައިވާކަމަށެވެ.

އިސްލާމްދީނަކީ ޢާލަމީ ރިސާލަތެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ، އިސްލާމީ މެދުމިންކަމުގެ މަންހަޖާއި ޞައްޙަ މައުލޫމާތު މުސްލިމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރިކަމެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި، ހުކުރު ޚުޠުބާ އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަޖުރަމާކުރަމުންދާނީ ބޭރުން ބަޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ނޫންކަމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ މިކަން ކުރާނީ އެ ވުޒާރާގެ ވާޢިޒުން މެދުވެރިކޮށްކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ހުކުރު ޚުޠުބާތައް އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް، ޗާޕުކޮށްގެން ނެރެވޭނެ އިންތިޒާމް މިހާރު ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ކުރިއަށްއޮތްތާނގައި އޮންލައިންކޮށްވެސް އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަދާނެކަމަށް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *