Wednesday, 19 June 2024

މިސްކިތްތަކުގައި ސޯލާ ޕެނެލް ހަރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ސްޓެލްކޯއިން ހޯދަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ސޯލާ ޕެނެލް ހަރުކުރަން ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ސްޓެލްކޯއިން ހޯދަން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މިކަމަށް މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވަނީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޙުސައިން ފަހުމީ އާއިއެކު މިއަދު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ.

އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޙުސައިން ފަހުމީ އާއިއެކު މިއަދު ބޭއްވެވި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ސޯލާ ޕެނެލް ހަރުކުރުމުގެ އިތުރުންވެސް މިސްކިތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސްޓެލްކޯއާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ސްޓެލްކޯގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ހޯއްދެވުމަށްވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކުރައްވައިފައެވެ.

ވަޒީރު ޑރ. ޝަހީމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ މިސްކިތްތަކުގެ އަސާސީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން، މިސްކިތް ނިމޭއިރު ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަކީ މަޝްރޫޢުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން މިސްކިތްތައް އޭސީކުރަން ބޮޑު ލުޔެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު