ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ޤައުމީ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

ޑްރައިވަރުންގެ ޤައުމީ ދަފުތަރުގައި ރާއްޖޭގައި ޓެކްސީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ޑްރައިވަރުން، ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ސަރުކާރުން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ދަތުރުފަތުރާއި މަދަނީ އުދުހުންތަކާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ހުޅުވާލީ އިއްޔެއެވެ.

މިކަމަށް ހުޅުވާލައްވައި ނެރުއްވި އިއުލާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ ޤައުމީ ދަފުތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ވުޒާރާގެ ސިމްސް ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ރަޖިސްޓްރި ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ދަފުތަރު އެކުލަވާލަނީ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގެ ސިފަ މިހާތަނަށް ލިބިފައިނުވާތީ އޭގެ ސަބަބުން ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ލޯނަށް އެދުމާއި މުއައްސަސާތަކަށް އާމްދަނީގެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން ފަދަ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ނުފުއްދޭތީ އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، މި ދަފުތަރާއެކު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަކީވެސް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އާމްދަނީ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހަމައެހެންމެ، ރާއްޖޭގެ ޓެކްސީ ނިޒާމު، ދުނިޔޭގެ ތަރައްގީވެފައިވާ ޤައުމުތަކާއެއްގޮތަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ވެސް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ތަހުޒީބު މުޖުތަމައެއްގައި އެޚިދުމަތް އޮންނަ ގޮތަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތަފްސީލީ ކަރުދާހެއް ހުށަހެޅުމަށް އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ހަފުތާ 14ގެ މަގުޗާޓުގައި ހިމަނުއްވާފައިވާ ކަމެކެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު