Wednesday, 19 June 2024

ޑާރވިން ބަދިގެ: ފިޝް ފިންގާރޒް

މަސް މެރިނޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 453 ގްރާމް މަސް (ބޭނުން ވައްތަރެއްގެ)
 • 1 ސައި ސަމުސާ ލުނބޯ ހުތް
 • 1 ސައި ސަމުސާ ލޮނުމެދު ޕައުޑަރ ނުވަތަ މުގުރި ލޮނުމެދު
 • 1 ސައި ސަމުސާ ފިޔާ ޕައުޑަރ ނުވަތަ މުގުރި ފިޔާ
 • 1 ސައި ސަމުސާ ތެޅިމިރުސް
 • ½ ސައި ސަމުސާ ލޮނު ނުވަތަ ހެޔޮވަރު ވަރަށް

މަހުގަ ކުނޑިލުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 2 ކުކުޅު ބިސް
 • 1 ޖޯޑު ނުވަތަ ކުޑަކޮށް އިތުރުކޮށް ފާރޮށި ކުނޑި (ޕަންކޯ ކްރަމްބް ވެސް ރަނގަޅު)
 • ½ ތަށި ގޮދަން ފުއް
 • 2 ސައި ސަމުސާ މިކްސް ހާރބް ނުވަތަ 1 ސައި ސަމުސާ ހިކި ބެސިލް ނުވަތަ ޕާސްލީ (ބޭނުން ނަމަ)
 • 2 ސައި ސަމުސާ މުގުރި މިރުސް ނުވަތަ އަސޭމިރުސް
 • ¼ ސައިސަމުސާ ލޮނު ނުވަތަ ހެޔޮވަރު މިނަށް

ތެލުލުމަށް:

 • ½ ލީޓަރ ކުކިންގ އޮއިލް

މަސް ނެރިނޭޓް ކުރައްވާނެގޮތް:

 1. މަސް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ދޮއެލައްވާ އެއަށްފަހު ކިޗަން ޕޭފަރަކުން ރަނގަޅަށް ފެން ހިއްކާލައްވާ.
 2. "2 (ދެ އިންޗި) ދިގުމިނަށް ކޮށްޓަވައި ބަހައްޓަވައި.
 3. ކޮށްޓެވި މަސްކޮޅުގެ ތެރެއަށް ލުނބޯހުތާއި، ފިޔާ، ލޮނުމެދު، މުގުރި މިރުސް އަޅުއްވާ މަޑު މަޑުން އެއްކޮށް ލައްވާ ރީތިކޮށް އަތުރާލައްވާފައި ބަހައްޓަވާ.

މަހުގައި ކުނޑިލެއްވުމަށް:

 1. 3 ބޯތަށި ބަހައްޓަވައި، އެއް ތައްޓަށް ބިސް ތަޅުއްވާފައި އަޅުއްވާ އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަނެތް ތައްޓަށް ފުއްކޮޅު އަޅުންވާ ދެން ހުރި ބޯތައްޓަށް ފާރޮށިކުނޑި، މިކްސް ހާރބް ނުވަތަ ސީޒަނިންގ، މިރުސް އަދި ލޮނު އަޅުއްވާ އެއްކޮށްލައްވާ.
 2. ފަހަރަކު މަސް ކޮޅެއް ފުރަތަމަ ފުށަށް ދެން ބިހަށް އެއަށްފަހު އެއްކޮށްފައި ހުރި ފާރޮށި ކުނޑިއަށް ލައްވަވާ ކުޑިލައްވާ މިގޮތަށް ހުރިހާ މަސްކޮޅުތަކެއް ތައްޔާރު ކުރައްވާ.
 3. ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ހުރި މަސް ފަހަރަކު 4 ނުވަތަ 5 އެތިކޮޅު ހޫނުކުރައްވާފައި ހުރި ތެލުގައި ތެލުލައްވަވާ.

ނޯޓް: ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި ހުރި ފިޝް ފިންގާރސް ހޫނުކޮށް ހުއްޓާ މީރުވާނެ. ލުނބޯ، ސޯސް ނުވަތަ މަޔޯ ޑިޕް އަކާއި އެކުވެސް ތައްޔާރު ކޮށްލެވިދާނެ.

 

ޑާވިން 7/24 ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވީ 2022 ގައެވެ. އެތަނުގެ އަމާޒަކީ އެންމެންނަށް ވެސް ހަމަހަމަކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކެއުންތަކާ ވަދެނިކުމަށް ފަސޭހަވާނެގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ.

ޑާވިން 7/24 ރެސްޓޯރަންޓްއިން ދިވެހި ކެއުންތަކުގެ އިތުރުން އިންޑިއާއާއި ބޭރުގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރަހަތައް ވެސް ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެއެވެ. ޑާވިން 7/24 ރެސްޓޯރަންޓް ހުންނަނީ ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބީޗު ފަޅީގައި، ފަތާ ޓްރެކް ކައިރީގައެވެ. އެއީ ހިރުނދު މަގާއި ނިރޮޅު މަގުގެ 14 ވަނަ ގޯޅި ގުޅޭ ކަންމައްޗެވެ. ޑާރވިން އަށް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރަކީ 7370066 އެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު