ޑާރވިން ބަދިގެ: މިކްސް ވެޖިޓަބަލް މަސާލާ ނުވަތަ ރިހަ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ފިޔާ މެދުމިނުގެ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި

2 ޓޯމާޓޯ ކުދިކޮށް ކޮށާފައި ނުވަތަ 2 މޭޒު މަތީ ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ޕިއުރީ

1 -2 ތޮޅިމިރު ކުޑަކޮށް ފަޅާފައި

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗަސްކުރައްވާފައި ހުރި އިނގުރާއި

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗަސްކުރައްވާފައި ހުރި ލޮނުމެދު

15 ވަރަކަށް ކެޝޫނަޓް ½ ތަށި ހޫނުފެނުގައި ފެނުލައްވާ ބްލެންޑްކޮށްފައި ނަޓް ބޭނުމިއްޔާ) ނުވަތަ

½ ޖޮޑު އޮލަ ކާށިކިރު

¾ ޖޯޑު ކެރެޓް ކުދިކޮށް ކޮށާފައި

½ ނުވަތަ ¾ ޖޯޑު ފްރޯޒަން ޕީޒް

½ ޖޯޑު ފެހި ތޮޅި ކުދިކޮށް ކޮށާފައި

¼ ޖޯޑު ސްވީޓްކޯން

1 މެދު މިނުގެ އަލުވި ކުދިކޮށް ކޮށާފައި (ހޫނު ފެންފޮދެއްގައި ބަހައްޓަވާ ނުވަތަ ކުޑަކޮށް ކައްކަވާ ލައްވާ)

1 ½ ޖޯޑު ކޯލީފްލަވަރ (މެދު މިނަށް ނައްޓާފައި)

¾ ސައި ސަމުސާ ކަޝްމީރީ ޗިލީ ޕައުޑަރ ނުވަތަ ހެޔޮވަރު މިނަށް

1 ސައި ސަމުސާ ލޮނު ނުވަތަ ހެޔޮވަރު މިނަށް

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މުގުތި މެތީ ލީފް

ކޮރިއެންޑަރ ފަތް ކުދިކޮށް ކޮށާފައި (ބޭނުމިއްޔާ)

1 ސައި ސަމުސާ ގަރަމް މަސާލާ (ރަހަ މީރު ހަވާދެއްވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ)

*(ހަވާދު ބޭނުން ނުކުރައްވާނަމަ)

8/1 ސައިސަމުސާ ރީދޫ

1 ނުވަތަ 1 ½ ސައިސަމުސާ މުގުރި ކޮތަބިރި

1 ސައި ސަމުސާ މުގުރި ދިރި

½ ސައި ސަމުސާ ނުމުގުރާ ދިރި

1 ބޭލީފް (ނުވަތަ ހިކަނދިފަތް)

3 ކާފޫރު ތޮޅި

1 އިންޗި ފޮނިތޮށި ކޮޅެއް

2 ނުވަތަ 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ތެޔޮ

ތައްޔާރުކުރައްވާނެ ގޮތް:

  1. ތަވަޔަކަށް ތެޔޮ އަޅުއްވާ ނުމުރާ ދިރި، ކާފޫރު ތޮޅި، ފޮނިތޮށި އަދި ބޭލީފް ނުވަތަ ހިކަނދިފަތް އަޅުއްވާ މީރުވާންފެއްޓުމުން އެއަށް ފިޔާ އަދި ރޯމިރުސް ކޮޅު އަޅުއްވާ ފިޔާކޮޅު ރަތްވަންދެން މީރުކޮށްލައްވާ.
  2. އިގުރާއި ލޮނުމެދު އަޅުއްވާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލައްވާ މުގުރި ބާވަތްތަކުގެ ހަވާދު އަޅުއްވާ އަދި ލޮނުވެސް އެއްކޮށްލަވާ ޓޮމާޓޯކޮޅު އަޅުއްވާ ކައްކަވާ.
  3. މި މިކްސް ތެޔޮވަކިވާގޮތްވަންދެން ކައްކަވާ އެއަށްފަހު ކެޝޫނަޓް ޕޭސްޓް ނުވަތަ ކާށިކުރު އަޅުއްވާ (ކިރު ނުވަތަ ކެޝޫނަޓް ކްރީމް 2 މޭޒުމާތީ ސަމުސާ ވަރު ފަހުން އަޅުއްވަން ބަހައްޓަވާ)
  4. މަޑުގިނީގައި ހުރިހާ ތަރުކާރީއެއް އަޅުއްވާ މަޑުވަންދެން މަތިޖައްސަވާ ކައްކަވާ.
  5. 2 ނުވަތަ 3 މިނިޓް ކެއްކުމުން 1 ޖޯޑު ހޫނުފެން އަޅުއްވާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލައްވާ މަޑުވަންދެން ކައްކަވާ ކުޑަކޮށް ދިޔާކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އަދި ހޫނު ފެންފޮދެއް އަޅުއްވާ.
  6. ބޭނުން މިނަށް ތަރުކާރީ މަޑުވުމުން ގަރަމް މަސާލާ އަޅުއްވާ ނަމަ އަޅުއްވާ މެތީ ކޮޅުވެސް އަޅުއްވާ ލޮނުހެޔޮވަރު ކޮށްލައްވާ.
  7. ނިންމާ ލައްވަމުން ބެހެއްޓެވި ކާށިކިރު ނުވަތަ ކެޝޫނަޓް ޕޭސްޓް އަދި ކޮރިއެންޑަރ ފަތްކޮޅު އަޅުއްވާ ލައްވާ.

ނޯޓް: މި ރިހަ ހެއްދެވުމަށް އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރީ ތަރުކާރީ ކޮޅެއްވެސް ބޭނުންކުރެއްވިދާނެ.

 

ޑާވިން 7/24 ރެސްޓޯރަންޓް ހުޅުވީ 2022 ގައެވެ. އެތަނުގެ އަމާޒަކީ އެންމެންނަށް ވެސް ހަމަހަމަކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތަކެއް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކެއުންތަކާ ވަދެނިކުމަށް ފަސޭހަވާނެގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ތަނެކެވެ.

ޑާވިން 7/24 ރެސްޓޯރަންޓްއިން ދިވެހި ކެއުންތަކުގެ އިތުރުން އިންޑިއާއާއި ބޭރުގެ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ރަހަތައް ވެސް ތަޖުރިބާ ކުރެވޭނެއެވެ. ޑާވިން 7/24 ރެސްޓޯރަންޓް ހުންނަނީ ހުޅުމާލެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ބީޗު ފަޅީގައި، ފަތާ ޓްރެކް ކައިރީގައެވެ. އެއީ ހިރުނދު މަގާއި ނިރޮޅު މަގުގެ 14 ވަނަ ގޯޅި ގުޅޭ ކަންމައްޗެވެ. ޑާރވިން އަށް ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރަކީ 7370066 އެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު