Thursday, 20 June 2024

ރޯދަ 14، އެސްޓީއޯ ރޯދަ ބާޒާރު: ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ދަށަށް!

އެސްޓީއޯ ރޯދަ ބާޒާރަކީ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ވަން އޮންލައިންގެ ނޫސްވެރިން ބާޒާރަށް ގޮސް، ތަކެތީގެ އަގުތައް ހުރި ގޮތް ގެނެސްދޭ ލިޔުމެކެވެ. މި ލިޔުން ގެނެސްދެނީ އެސްޓީއޯގެ ހެޔޮއެދުން ތަކާއެކުއެވެ.

މިއަދަކީ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހެވެ. ބާޒާރު މައްޗަށް މިއަދަކީވެސް ބާރުބޮޑު ދުވަހެކެވެ. މާލޭގެ ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި މަސް މާރުކޭޓަށްވެސް ބާރު ބޮޑެވެ. ފަނިގިރުމަށާއި ހެދިކާއާއި އެކިއެކި ކާތަކެތި ތައްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި ގަންނަން އެތައް ބަޔަކު ނުކުމެ އެބަ އުޅެއެވެ.

މާރުކޭޓުން މިއަދު އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވީ ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ވެއްޓިފައިވުމެވެ. އެގޮތުން ރޯދަ މަހުގެ ކުރީކޮޅާ އަޅައިބަލާއިރު ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް މިއަދު ލިބެން ހުރީ 250-350 ރުފިޔާއަށެވެ.

ބާޒާރުގެ އަގުތައް.

ފަނިގިރާ ބާވަތްތައް:

 • ކަރާ: 20 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • އަލަނާސި ކަރާ: 25-30 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ރޮކް މެލަން: 60-79 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ސްވީޓް މެލަން: 50-60 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • އިޖިޕްޓް ފޭރު: 100-120 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ދިވެހި ފޭރު: 50 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ކުރުނބައެއް: 30-40 ރުފިޔާއަށް
 • ފެޝަން ފުރުޓް: 65 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ދޮންކެޔޮ: 25-45 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ފުސްކެޔޮ: 50 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ފަޅޯ: 45 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ކަށިކެޔޮ (ރަތް): 15-20 ރުފިޔާއަށް ވަކެއް
 • ރޯ ކަދުރު: 150-200 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • އޮރެންޖެއް: 8-9 ރުފިޔާއަށް
 • އާފަލެއް: 9-10 ރުފިޔާއަށް
 • މެންޑްރިން: 60 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • މޭބިސްކަދުރު: 100-120 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ބޭރު އަނބު: 160 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ދިވެހި އަނބު: 100 ރުފިޔާއަށް ބައެއް
 • އަންނާރު: 65 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް.
 • އަނބުޅަ: 70 ރުފިޔާއަށް ކިލޯ.

ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތަކާއި ކާށި ލިބެންހުރި އަގުތައް:

 • ކަންކުން: 15-20 ރުފިޔާއަށް ބޮނޑިއެއް
 • ކުއްޅަފިލާފަތް: 15-20 ރުފިޔާއަށް ދެ ބޮނޑި
 • ހިކަނދިފަތް: 10 ރުފިޔާއަށް ބޮނޑިއެއް
 • ކޮޕީ ފަތް: 15 ރުފިޔާއަށް ބޮނޑިއެއް
 • ބިލެތް ބޮޑިއެއް: 120-125 ރުފިޔާއަށް (50 ގަނޑު)
 • ރާނބާފަތެއް: 5-7 ރުފިޔާއަށް ފަތެއް
 • ކާއްޓެއް: 5-30 ރުފިޔާއަށް
 • ގަބުޅިއެއް: 25-30 ރުފިޔާއަށް.

ތަރުކާރީ އާއި ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް:

 • ބިހެއް: 3-4 ރުފިޔާއަށް
 • ފިޔާ: 20 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ ބަސްތާއެއް ވިއްކާ އަގު: 320 ރުފިޔާއަށް
 • އަލުވި: 25 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • އެސްޓީއޯއިން އަލުވި ބަސްތާއެއް ވިއްކާ އަގު: 320 ރުފިޔާ
 • ލޮނުމެދު: 60 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • އިނގުރު: 55 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ކެރެޓު: 40 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ކިއުކަމްބާ: 55 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ބަށި: 50 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ޓޮމާޓޯ: 25-60 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ބަޓާނާ: 40 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ލެޓިއުސް: 60 ރުފިޔާ ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ކައްޓަލަ: 55 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ބަނބުކެޔޮ: 35 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ތޮޅިމިރުސް: 250 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ގިތެޔޮމިރުސް (ކަނޑޫދޫ މިރުސް): 250-350 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ލަންކާ ގިތެޔޮ މިރުސް: 150 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ލުނބޯ: 65 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ކެޕްސިކަމް: 60 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ބެލްޕެޕާ: 70 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް.
 • ބޯށި: 20 ރުފިޔާއަށް

މަސް މާރުކޭޓުގެ އަގުތައް:

 • ކަނޑުމަސް: 25-35 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ކަންނެލި: 30-40 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • ގޮދާ: 30 ރުފިޔާއަށް ކިލޯއެއް
 • މާނިޔަ މަސް: 65 ރުފިޔާއަށް މަހެއް
 • ހަންޖެއް: 75-350 ރުފިޔާއަށް
 • މުށިމަސް: 20 ރުފިޔާއަށް ހަތަރު މަސް
 • ދޮންމަސް: 20 ރުފިޔާއަށް ހަތަރު މަސް
 • ރިތް މަސް: 20 ރުފިޔާއަށް ހަތަރު މަސް
 • މެދު ސައިޒުގެ ރަތް މަހެއް: 90 ރުފިޔާއަށް
 • ރެހި ޖޯޑެއް: 15 ރުފިޔާއަށް
 • މެދު ސައިޒުގެ ފިލޮޅެއް: 60 ރުފިޔާއަށް
 • މެދު ސައިޒުގެ ފާނައެއް: 80 ރުފިޔާއަށް
 • މެދު ސައިޒުގެ ތޮޅިއެއް 75 ރުފިޔާއަށް
 • ކުރު މަހެއް: 850 ރުފިޔާއަށް.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު