Saturday, 22 June 2024

ކަރަންޓާއި ފެންބިލަށް އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ ރައީސް މަޢާފްކޮށްދެއްވައިފި

ކަރަންޓު ބިލާއި ފެން ބިލުތައް ނުދެއްކި ގިނަދުވަސް ވެގެން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ އެއްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު މަޢާފްކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ޖޫރިމަނާތައް މަޢާފްކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ މާލީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.

މިކަން ހާމަކުރައްވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޢާއްމު ރައްޔިތުންގެ މާލީ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، އިތުރު ލުޔެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން، ޑޮމެސްޓިކް ރޭޓުގައި ހުންނަ ގޭގޭގެ ކަރަންޓު ބިލާއި ފެން ބިލުތައް ނުދެއްކި ގިނަދުވަސް ވެގެން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ އެއްކޮށް މަޢާފުކުރަން ނިންމާ ކަމޭބެހޭ ކުންފުނިތަކަށް އަންގަވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ނުދެއްކި ހުރި ފައިސާ ލުއިގޮތަކަށް ދެއްކޭނޭ ގޮތަށް އެއްބަސްވުން ހެދުމަށްވެސް ކުންފުނިތަކަށް އަންގަވާފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރެއްވުމަށް ކުރިއަށް ގެންދަވާ މަސައްކަތާއެކު، ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމު އަދި އަސާސީ ކަންކަމަށް އިސްކަންދެއްވައިގެން އެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަވަމުންނެވެ. އަދި މި ރަމަޟާންމަހު ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ލުއިވާނެ ސިޔާސަތުތައް ދަނީ ތަންފީޒްކުރައްވަމުންނެވެ. އެހެންކަމުން، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު 10 އަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގޮތަށް ނިންމެވީ، އިސްލާމީ އުސޫލުތައް ގާއިމުކުރުމާއި، ދީނީ ކަންކަމަށް ރައްޔިތުން ލޯބި ޖެއްސުމާއި، ދީނީ ކަންކަމަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ފުރުޞަތު ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން މިރަމަޟާން މަހު ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް ކާޑު ބާވަތްތައް ދިނުމަށް ނިންމަވާ ކާޑު ބެހުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ކަރަންޓު ބިލާއި ފެން ބިލުތައް ނުދެއްކި ގިނަދުވަސް ވެގެން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ އެއްކޮށް މަޢާފްކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާފައިވާއިރު، ކޮންމެ ރަމަޟާންމަހަކީވެސް ގިނަ ގޭބީސީތަކުގައި ޢާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓާއި ފެން ބިލް ބޮޑުވާ މަހެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ފެންބިލާއި ކަރަންޓު ބިލު އިތުރަށް ބޮޑު ނުވާނެ ގޮތަށް ކެޕް ކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު