ގޮނޑި ގެއްލޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު އަނބުރާ ގެންގޮސްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށަހެޅި ބިލު އަނބުރާ ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހަސަން ލަތީފްއެވެ.

ހަސަން ލަތީފު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ބިލަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 73 ވަނަ މާއްދާއަށް ބައިތަކެއް އިތުރުކޮށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ބިލެކެވެ.

ވަކި ޕާޓީއެއްގައި އިންތިޚާބުވާ މެންބަރުން އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިޚާބުވާ މެންބަރަކު ޕާޓީއަކަށް ސޮއިކުރައްވައިފިނަމަ އެ މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް، އެންޓި-ޑިފެކްޝަން ޤާނޫނެއް ފާސްކޮށް މިހާރު ވަނީ އަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ.

އެ ބިލުގައިވާ ގޮތުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރުމުން ނުވަތަ މިނިވަން މެންބަރަކު ޕާޓީއަށް ސޮއި ކުރެއްވުމުން އިސްތިއުފާ ނުދިން ނަމަވެސް ގޮނޑި ގެއްލޭނެއެވެ. އަދި ޕާޓީގެ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް ވޯޓުދީގެން އެ ޕާޓީގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިކޮށްފިނަމަ ގޮނޑި ގެއްލޭގޮތަށް ވެސް އޮތީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

އެއްވެސް މެންބަރެއް ތަމްސީލް ކުރާ ދާއިރާގެ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްގު ލިބިފައިވާ އާބާދީގެ ވަކި އިންސައްތައެއްގެ ރައްޔިތުން ސޮއިކޮށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ޕެޓިޝަން ދިރާސާކޮށް، އޭނާ މަގާމުގައި ބެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން އާންމު ވޯޓެއް ނަގަން ޖެހޭނެކަމަށް ވެސް އިސްލާހުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެ މެންބަރަކު މަގާމުން ވަކިވާނީ ވޯޓުލާ މީހުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ކަމަށް ވެސް ބަޔާންކުރިއެވެ.

ހަސަން ލަތީފު ހުށަހެޅުއްވި މި ބިލު އަނބުރާ ގެންދަވާފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ރިޔާސަތުން ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ.

މި ބިލުގެ އިތުރުން އިތުރު ދެ ބިލެއް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރިޔާސަތުން އިއުލާން ކުރެއްވިއެވެ. އެއީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މެންބަރުން އައްޔަންކުރުމުގެ ބާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ލިބޭ ގޮތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލުތައް:

  1. މުޅިންވެސް މިތެޅެނީ ރަނގަޅުގޮތަކީ ކޮބާކަންނޭގިގެން އެހެން އެބިލުތައް ހެދީ އެމްޑީޕީގެ ބަޔަކު ޕީޕީއެމައް ބަދަލުވީމާ ހިތައްކުރިއަސަރުން މިހާރު އަދި އެވިސްނުނީ ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ޔައް ކަން ތިމާމެން މިހުރަސްއެޅީ އެހެން ވެގެން މިލިޔަނުން ފައިސާ ލިބޭ ވިޔަފާރިޔެއް ހުއްޓުވީމާވެސް ގެއްލުން ވާނީވަގުންނައް ކަން ވިސްނުނީ

  2. ތިމާމެން ދެމި ގުއިރޯނުގައި ތިމާމެން ޖެހުނީމައި ވާނީ ތިހެން ކަން ކުރިންވެސް އެގޭ.

    2
    1

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު