Saturday, 15 June 2024
ނ.ވެލިދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރ ގައި އަލިފާން ރޯވެ އަދަމުންދާތީ، ވަގުތުން ޝިޔާމް ވޯލްޑް ގެ ފައަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމް ޙަރަކާތްތެރިވަނީ

ވެލިދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު، ޝިޔާމް ވޯލްޑްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނިއްވާލައިފި

ވެލިދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު، ޝިޔާމް ވޯލްޑްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނިއްވާލައިފިއެވެ.

ނ. ވެލިދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުންދާ ވީޑިއޯއެއް މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާންމުވެފައެވެ. މިއަލިފާންގަނޑު ރޯވި ސަބަބެއް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މެންބަރު މުޙައްމަދު އައްބާސް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ނ. ވެލިދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި އަލިފާން ރޯވެ އަދަމުން ދާތީ، ވަގުތުން ޝިޔާމް ވޯލްޑް ގެ ފައަރ އެންޑް ރެސްކިއު ޓީމް ފުރައިގެން ވެލިދޫއަށް ގޮސް އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި މިހާރު އެ އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓުރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"ޝިޔާމް ވޯލްޑް ގެ މެނޭޖުމަންޓް، އަދި ހީވާގި މުއައްޒަފުން، އަދި ވެލިދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ނުހަނު އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން." މިކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތައް ފާހަގަކުރައްވައި އައްބާސް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ވެލިދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ މަޖިލިސް މެންބަރު މުޙައްމަދު އައްބާސް ވަނީ ނ. ވެލިދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމަށްޓަކައި، ޝިޔާމް ވޯލްޑުގައި ދަންނަވައިގެން އިސް ދައުރެއް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އައްބާސް ގެންދަވަނީ ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ތިން ރަށުގެ ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރަށް ޖަމާވެފައިވާ ކުނިބުނި ނައްތާލުމަށްޓަކައި، ވެމްކޯއާ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން ކުނީގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަމުންނެވެ. އަދި އެކަމުގައި ވެމްކޯގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލެއްވުމާއި އެހީތެރިކަން ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިފައިވާ ކަމަށްވެސް އައްބާސް ވިދާޅުވެއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު