މައިންބަފައިން ކުރާ ގޯސްކަންތަކުގެ ވާހަކަ ދަރިން ދަރިންނަށް ދެއްކުން

މައިންބަފައިން ކުރާ ގޯސްކަންތަކުގެ ވާހަކަ ދަރިން ދަރިންނަށް ދެއްކުމަކީ މައިންބަފައިންގެ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ނަމަ ދެއްކުން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒް ޢަބްދުލް ލަޠީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާންމުންގެ މީހަކު ކުރި ސުވާލަކީ، "މައިންބަފައިން ކުރާ ގޯސްކަންތަކުގެ ވާހަކަ ދަރިން ދަރިންނަށް ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟" މިސުވާލެވެ.

އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި، އިސްލާމިކް ނޮލެޖް ވައިބަރ ގްރޫޕްގައި ޑރ. މުޙައްމަދު އިޔާޒް ޢަބްދުލް ލަޠީފް ވިދާޅުވީ، "ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ދެއްކި ދާނެ" ކަމުގައެވެ.

https://www.instagram.com/p/C64QPuvyGKw/?igsh=MTVwZm84MHpvdGVrOA==

 

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު