Saturday, 22 June 2024
ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނު އެމްޓީސީސީގެ ތިން މުަވައްޒަފުން އެކުންފުނީގެ ވެރިންނާއެކު، ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިއަހަރު އެމްޓީސީސީގެ ތިން މުވައްޒަފަކަށް

މިއަހަރު ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ އެމްޓީސީސީގެ 3 މުވައްޒަފުންނާ، އެމްޓީސީސީ ގެ އިސްވެރިން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު އާއި އެގްޒެކެޓިވް މެނޭޖްމަންޓުން ވަނީ މިއަހަރު އެމްޓީސީސީ އިން ހުޅުވާލި ފުުރުޞަތުގައި ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ދިއުމަށް ހޮވުނު ތިން މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، އެ މުވައްޒަފުންނަށް ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްވި ކަމަށްޓަކައި އުފާކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު އަލްމަބްރޫރެއް ޙައްޖެއް މިންވަރުކުރެއްވުމަށް ސީއީއޯ އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ފަހުގެ

މަޤްބޫލު