ރަފަޙްގައި ހިންގަމުންދާ ޢުދުވާން ހުއްޓައިލަން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ޣައްޒާގެ އެންމެ ދެކުނުން އޮތް ރަފަޙްގެ މުސްލިމުން ޝަހީދުކޮށް ނެތިކޮށްލަން ޔަހޫދީ ފައުޖުން ހިންގަމުންދާ ޖަރީމާ ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށާއި އެ ސަހަރުން ފޭބުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޯޓުން ޒަޔަނިސްޓު އިސްރާއީލަށް އަމުރުކޮށް ހުކުމެއް ނެރެފިއެެވެ. އދގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓު, އައިސީޖޭ އަށް ޔަހޫދީ ފައުޖުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ދެކުނު އެފްރިކާއިންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ މި މައްސަލައަށް ތާޢީދުކޮށް, ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ޝަރީޢަތުގައި ތަދައްޚުލްވެފައެވެ. މިމައްސަލައިގައި، ދެކުނު އެފްރިކާއިން ޒަޔަނިސްޓު އިސްރާއީލާ ދެކޮޅަށް އައިސީޖޭއަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ, ފަލަސްޠީނުގެ … Continue reading ރަފަޙްގައި ހިންގަމުންދާ ޢުދުވާން ހުއްޓައިލަން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި