މަނަދޫ އަޒީގެ ޅެންހާރު: ޙައިރާންވެ އަންތަރީހަށެ

ޙައިރާންވެ އަންތަރީހަށެ ކަންތައް މިހިރަދަނީ
ހައިޖާނުގައިވެ ދުނިޔެ ނިމެންހެއްޔެ؟ މިއުޅެނީ
އެއްބަޔަކު ނެތިކުރާއިރު އަނިޔާގެ އަތްތަކުން
އެއްވެސް އަޅައިލުމެއް މި އަނެއްބަޔަކު ނެތިދަނީ
މުސްލިމް އަދަދުކިތަންމެ މިއަދު ގިނަވެފައި ވިޔަސް
މުސްލިމްލެޔެއްގެ އަސަރު ކުރާތަން ނުފެންނަނީ
ޢަރަބީން ތެރޭ ކޮބައިހެ ހިނގާ ލޭގެ ގުޅުމަކީ؟
އަރަތެއް ގޮތަށް އޮޅުންބޮޅުމެއްގައި މި ފެންނަނީ
ކަންބަޅިތަކެއް މަރާހެން ސިންގާތަކެއް އަރައި
ޣައްޒާގެ މުސްލިމުންކޮޅު މަރަމުން އެގެންދަނީ
ދުނިޔޭގެ ބާރު އެކަކުގެ މުށުގައި ފިތައިލަމުން
ދުނިޔޭގެ ޙައްޤު ހަމަހަމަ ބުރިބުރި އެ ކޮށްލަނީ
ދުނިޔޭގެ އެއްބައެއްގެވި ބާރާ ނުފޫޒުގައި
ދުނިޔޭ ހަމަތަކާއި އުސޫލާ ފުނޑައިލަނީ
ޖައްބާރުނަށް ކުރާނެކަމެއް "ސޭލުގައި" ކުރަން
ދައްޗެއް ނުވާގޮތުން މަގުތައް ދުނިޔެ ދައްކަނީ
ދުނިޔޭގެ ބާރު އަޑުގަދަ ބެރުތަކުގެ ހަމަތަކަށް
ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނެކިޔާ ބަޔަކު ކޮރުލަނީ
ފީކޯކުޅޭ މިސާލުން ތިބެ އަލިފުދާލުގައި
ވީޓޯގެ ބާރުގައި ޖެހި ކަންކަންމި ހުއްޓެނީ

29 މޭ 2024
*عبدالعزيز قاسم
ލިލީ ނ.މަނަދޫ

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *